هیچکس

آبراهام

نه با عشق زندگی کردیم ،

نه با زندگی عشق کردیم !

میان عشق و زندگی

چون گناهی نابخشودنی به چشم آمدیم !

این حساب کاربری خصوصی میباشد