Tara

تارااااااااااااااااااااا

# عـ ــاشـ ـ ــقــ★ــتـ♬ـــﻤـ
#☜َدَلَـَـَـَم َگَرَفَتَـَـَه
⇡ َاَز َدَنَیَـَـَا
⇡ َاَز َآَدَم َهَـَـَا
⇡َاَز َخَیَـَـَاَل َهَاَیَی َکَه َخَیَـَـَاَل َمَـَاَنَـَد
⇡َاَز َرَوَیَـَـَـَاَهَـَاَیَی َکَه َبَه َحَقَیَقَـَـَـَت َنَپَیَـَـَوَسَت
⇡ َاَز َآَرَزَوَهَـَـَـَاَیَی َکَه َبَـََر َبَـَـَاَد َرَفَـَـَت
☜َاَز َخَـَـَـَوَدَم☞
← َاَز َحَمَـَـَـَاَقَت َهَاَی ِ َاَحَمَقَـَـَـَـَاَنَه َاَم
←َاَز َاَعَتَمَـَـَاَدَهَاَیَی َکَه َاَز َدَسَـَت َرَفَـَـَـَـَـَـَـَـَت
←َاَز " َمَـَنَی " َکَه َمَُـَـَرَد
←َاَز َاَیَـَن " َمَـَـَنَی " َکَه َبَیَهَـَـَوَدَه َنَفَـَس َمَی َکَشَـَـَد
←َاَز َزَیَسَتَنَـَـَی َکَه َنَمَی َخَوَاَهَـََمَـََش َو َاَز َمَرَگَـَـَی َکَه َمَی َخَوَاَهَـََمَش

هر کی میگه عااااشقتم واسه دو روزه

هر کی میگه عااااشقتم واسه دو روزه

۹ اسفند 1394
5K
محض اطلاع بعضیااااااا

محض اطلاع بعضیااااااا

۹ اسفند 1394
5K
دَقیقا

دَقیقا

۹ اسفند 1394
5K
تو اصلا نیامده‌ای که بِروی تو همیشه اینجا بودی همین‌جا مدفون پشتِ پلک‌هایم قدم می‌زنی خیابان‌های خیسِ این شهرِ عمگینِ دوست داشتنی را می‌ایستی رویِ پلِ عابر غرق می‌شوی در ترافیکِ این شهرِ بی عابر ...

تو اصلا نیامده‌ای که بِروی تو همیشه اینجا بودی همین‌جا مدفون پشتِ پلک‌هایم قدم می‌زنی خیابان‌های خیسِ این شهرِ عمگینِ دوست داشتنی را می‌ایستی رویِ پلِ عابر غرق می‌شوی در ترافیکِ این شهرِ بی عابر فکر می‌کنی به آن آمبولانسی که گیر کرده در انتهایِ ترافیک و کسی خواهد مُرد ...

۹ اسفند 1394
5K
بِهِش بِگین رَفتَم

بِهِش بِگین رَفتَم

۹ اسفند 1394
5K
محمد کوجاااااااااااااااااااااایی؟

محمد کوجاااااااااااااااااااااایی؟

۹ اسفند 1394
5K
بَعله مَن مُردَم .

بَعله مَن مُردَم .

۹ اسفند 1394
5K
به سلاااااااااااامتیش (:

به سلاااااااااااامتیش (:"

۹ اسفند 1394
5K
شبخوش

شبخوش

۸ اسفند 1394
5K
بعله

بعله

۸ اسفند 1394
5K