❤قـــــلب یخے❤

هستی

❤حــالـ دلــ مـن بـهـ تــو چـشـات بـستـگے داره..❤

- اِنقَد اَذیتم نَکن - اِنقَد ناراحتَمـ نَکن - اِنقَد اَشکمو در نیار - یھ روز بَرآ همیشه میرَم - تٌ میمونے یہ دنیآ پَشیمونے :)

- اِنقَد اَذیتم نَکن - اِنقَد ناراحتَمـ نَکن - اِنقَد اَشکمو در نیار - یھ روز بَرآ همیشه میرَم - تٌ میمونے یہ دنیآ پَشیمونے :)

۲۳ ساعت پیش
3K
با خـودمـ فکـ میکنمـ چقـد تنهـامـ،چقـد نیـاز دارمـ یکیـ باشهـ کـ بهشـ تکیهـ کنمـ ... بـ یهـ خـوابـ راحـتــ بـرمـ خیـالمـ راحـتـ باشهـ کـ تا تهشـ باهامهـ و تنهـامـ نمیـزارهـ ... تنهـایـ بـد دردیهـ ...

با خـودمـ فکـ میکنمـ چقـد تنهـامـ،چقـد نیـاز دارمـ یکیـ باشهـ کـ بهشـ تکیهـ کنمـ ... بـ یهـ خـوابـ راحـتــ بـرمـ خیـالمـ راحـتـ باشهـ کـ تا تهشـ باهامهـ و تنهـامـ نمیـزارهـ ... تنهـایـ بـد دردیهـ ... وقتیـ میبینیـ دورتــ انقـد شلـوغهـ ولیـ بازمـ تنهـایـ ... هیچکسـ اونـ نیمهـ ی گمشدتــ نیسـ ...

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
با خـودمـ میگمـ ببینـ هـرکیـ سرشـ بـ کـار خـودشهـ ... شایـد یکمـ باهـاتـ همـدردیــ کنهـ ولیـ هـرکسـ فقــط تـو فکـر خـودشهـ ... الکیـ نبـاید بـ هـرکیـ دلـ بستـ .. وقتیـ کـ دلـ بستیـ و دلتـو ...

با خـودمـ میگمـ ببینـ هـرکیـ سرشـ بـ کـار خـودشهـ ... شایـد یکمـ باهـاتـ همـدردیــ کنهـ ولیـ هـرکسـ فقــط تـو فکـر خـودشهـ ... الکیـ نبـاید بـ هـرکیـ دلـ بستـ .. وقتیـ کـ دلـ بستیـ و دلتـو شکـوندنـ... بعـد میفهمیــ هیچکسـ جـز خـدا پشتتـ نیستـ ... جـز خـدا کسیـ باهـاتـ نیسـ،بعـدها میفهمیـ ...

۳ روز پیش
3K
طُ تَنــها دَلـیـلِ عـارامِشَمـــی :)‌ #Hasti∞Mojtaba

طُ تَنــها دَلـیـلِ عـارامِشَمـــی :)‌ #Hasti∞Mojtaba

۳ روز پیش
3K
در کـوچهـ های تنهـایـ قـدمـ میـزنمـ ... جـز صـدایـ پـایـ مـنـ هیچـ صـدایـ دیگـریـ نمیپیچـد ... چشمـانمـ را میبنـدمـ دوبـارهـ در خیـالتـ غـرق میشـومـ ... در تـو غـرق بـودنـ عجـبــ حسـو حـالیــ دارد ... ناگهـانـ ...

در کـوچهـ های تنهـایـ قـدمـ میـزنمـ ... جـز صـدایـ پـایـ مـنـ هیچـ صـدایـ دیگـریـ نمیپیچـد ... چشمـانمـ را میبنـدمـ دوبـارهـ در خیـالتـ غـرق میشـومـ ... در تـو غـرق بـودنـ عجـبــ حسـو حـالیــ دارد ... ناگهـانـ با دیـدنـ صحنهـ ای از خیـالـ آسـودهـ امـ بیـرونـ میایمـ وحشتـ زدهـ شـده امـ ...

۳ روز پیش
3K
امیـدمـ،حسمـ،شـوقمـ،همه و همه از بینـ رفتهـ ... دیگهـ حسیــ بـ هیچکســ و هیچـ چیـز نـدارمـ ... دلمـ از همهـ ی آدمــ ها،از دنیـا سیـر شـدهـ ... دلمـ تنهـا یــ چیـز میخـواد و اونـ !!!؟ مـــرگــ ...

امیـدمـ،حسمـ،شـوقمـ،همه و همه از بینـ رفتهـ ... دیگهـ حسیــ بـ هیچکســ و هیچـ چیـز نـدارمـ ... دلمـ از همهـ ی آدمــ ها،از دنیـا سیـر شـدهـ ... دلمـ تنهـا یــ چیـز میخـواد و اونـ !!!؟ مـــرگــ اسـت و بــس ... #دلنـوشتهـ های مـنـ Hasti

۶ روز پیش
3K
#ست Bahar

#ست Bahar

۱ هفته پیش
4K
دوســـت دارمـــ خـواهــــری💜 Hasti∞Bahar

دوســـت دارمـــ خـواهــــری💜 Hasti∞Bahar

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
اشــکـ رویـ گــونـ هـامـ یهـ یـادگـاریهـ اشــکـ جـزو زنـدگیـمهـ خیـلیــ عـادیهـ اشــکـ همــدمـ چشمــایــ بیـ قـرارمهـ اشــکـ مـرحمـ غمـایـ گنـگـ و مـبهـمهـ :)

اشــکـ رویـ گــونـ هـامـ یهـ یـادگـاریهـ اشــکـ جـزو زنـدگیـمهـ خیـلیــ عـادیهـ اشــکـ همــدمـ چشمــایــ بیـ قـرارمهـ اشــکـ مـرحمـ غمـایـ گنـگـ و مـبهـمهـ :)

۲ هفته پیش
3K
گــاهـی اشتبــاهمـانـ در زنـدگـی ایـنـ اسـت کــ بــ بـرخـی ادمـها جـایگــاهی میبخشیــم کـ هـرگـز لیــاقت انـ را نـدارنـد :)

گــاهـی اشتبــاهمـانـ در زنـدگـی ایـنـ اسـت کــ بــ بـرخـی ادمـها جـایگــاهی میبخشیــم کـ هـرگـز لیــاقت انـ را نـدارنـد :)

۲ هفته پیش
3K
تـا وقتـی از کســی مطمعــن نشــدیـ :) بـاهـاشـ خـاطـرهـ نسـاز تقـاصـ خـاطـرهـ (جنــونهـ)

تـا وقتـی از کســی مطمعــن نشــدیـ :) بـاهـاشـ خـاطـرهـ نسـاز تقـاصـ خـاطـرهـ (جنــونهـ)

۲ هفته پیش
3K
بهتــ نمیــاد،حــرفـ هـایــ لطیــف،تــو گمــ شـدیـ تــو یـهـ،رویــایــ کثیـــف :)

بهتــ نمیــاد،حــرفـ هـایــ لطیــف،تــو گمــ شـدیـ تــو یـهـ،رویــایــ کثیـــف :)

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
هیــچ وقــت کســی رو پسـ نــزنـ کـ دوسـتــ دارهـ! مراقــبتهـ!نگــرانتهـ! چــونـ یهـ روز بیـدار میشــی میبینــی مــاهـ رو از دستـ دادیـ :) وقتــی کــ داشتــی ستـارهـ هـارو میچیــدیــ :)

هیــچ وقــت کســی رو پسـ نــزنـ کـ دوسـتــ دارهـ! مراقــبتهـ!نگــرانتهـ! چــونـ یهـ روز بیـدار میشــی میبینــی مــاهـ رو از دستـ دادیـ :) وقتــی کــ داشتــی ستـارهـ هـارو میچیــدیــ :)

۲ هفته پیش
3K
بعــضی از ادمــاهـا تـو یهـ ˝لحظهـ˝ بـا یهـ ˝حـرف˝ بـا یهـ ˝حــرکت˝ خـودشونـ رو بـرایـ˝همیشـهـ˝از چشمتــ میندازنــ :)

بعــضی از ادمــاهـا تـو یهـ ˝لحظهـ˝ بـا یهـ ˝حـرف˝ بـا یهـ ˝حــرکت˝ خـودشونـ رو بـرایـ˝همیشـهـ˝از چشمتــ میندازنــ :)

۲ هفته پیش
3K