احسان

پرهام

خیلی التماس دعادارم...حسابی گیرم...

هه

هه

۲۵ تیر 1395
27K
هه

هه

۲۵ تیر 1395
27K
آخی...

آخی...

۲۵ تیر 1395
27K
ای خدا؟من تاکی بایدبه خاطرکتایون ریاحی بامردم دعواکنم؟

ای خدا؟من تاکی بایدبه خاطرکتایون ریاحی بامردم دعواکنم؟

۲۵ تیر 1395
27K
شب بخیر.برم بکپم.

شب بخیر.برم بکپم.

۲۵ تیر 1395
27K
دلگیرم ازشبای تکراری ...

دلگیرم ازشبای تکراری ...

۲۵ تیر 1395
27K
توروخداچیزی که دارینوقدربدونید...اگه ازدستش بدیدتاپای دق کردن میرید...توروخداحواستون باشه...خیلی تلخه

توروخداچیزی که دارینوقدربدونید...اگه ازدستش بدیدتاپای دق کردن میرید...توروخداحواستون باشه...خیلی تلخه

۲۵ تیر 1395
27K
این عکسه یه چیزی داره هروقت میبینم یه چیزی ته دلم میلرزه...نمیدونم چرا...

این عکسه یه چیزی داره هروقت میبینم یه چیزی ته دلم میلرزه...نمیدونم چرا...

۲۵ تیر 1395
27K
میبینی توروخدا؟خیرسرم امشب رفته بودمهمونی جای خنده صحبت و...نشسته بودم با خاله ودایی وزنداییم به خاطرکتایون ریاحی جروبحث میکردم.اینقدقاطی کردم که فشارم رفت بالاکل بدنم عرق کرد.

میبینی توروخدا؟خیرسرم امشب رفته بودمهمونی جای خنده صحبت و...نشسته بودم با خاله ودایی وزنداییم به خاطرکتایون ریاحی جروبحث میکردم.اینقدقاطی کردم که فشارم رفت بالاکل بدنم عرق کرد.

۲۵ تیر 1395
26K
خیلی سخت...

خیلی سخت...

۲۵ تیر 1395
27K
...

...

۲۵ تیر 1395
26K
رحم کن...

رحم کن...

۲۵ تیر 1395
26K
...

...

۲۵ تیر 1395
26K
شدید...

شدید...

۲۵ تیر 1395
26K
هه

هه

۲۵ تیر 1395
26K
...

...

۲۵ تیر 1395
26K
امیدوارم اینطورباشه...

امیدوارم اینطورباشه...

۲۴ تیر 1395
26K
۲۴ تیر 1395
25K
بیشعورای دزد...

بیشعورای دزد...

۲۴ تیر 1395
26K
دلم گرفته...

دلم گرفته...

۲۴ تیر 1395
29K