..................m

بزن قدش ✋اگر افسردگی دارید در حال زندگی در گذشته هستید اگر اضطراب دارید درحال زندگی در آینده هستید اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید 😊

http://wisgoon.com/pin/25506426/

۳ روز پیش
3K
ادامه شعر معشوق اگر زهر مهیا بکند داوود نباشد که دری وا بکند این خاطره ی پیر به هم می ریزد آرامش تصویر به هم می ریزد ای روح مرا تا به کجا می بری ...

ادامه شعر معشوق اگر زهر مهیا بکند داوود نباشد که دری وا بکند این خاطره ی پیر به هم می ریزد آرامش تصویر به هم می ریزد ای روح مرا تا به کجا می بری ام دیوانه ی این سرابِ خاکستری ام می سوزم و می میرم و جان می ...

۳ روز پیش
37K
لیلی بنشین خاطره ها را رو کن لب وا کن و با واژه بزن جادو کن لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست بعد از من و جان کندن من نوبت توست لیلی مگذار از دَم ِ ...

لیلی بنشین خاطره ها را رو کن لب وا کن و با واژه بزن جادو کن لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست بعد از من و جان کندن من نوبت توست لیلی مگذار از دَم ِ خود دود شوم لیلی مپسند این همه نابود شوم لیلی بنشین، سینه و سر آوردم ...

۳ روز پیش
46K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
عکس بلند
۳ روز پیش
2K
مولوی

مولوی

۳ روز پیش
2K
مولوی

مولوی

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
😫 😩

😫 😩

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K