#پسری_من قربونت بشم فسقل من 😍 😍 😍 😁 ❤ ❤ شبیه دختراش کردم 😂

#پسری_من قربونت بشم فسقل من 😍 😍 😍 😁 ❤ ❤ شبیه دختراش کردم 😂

۳ روز پیش
5K
هاپوی خوشگلم ❤✨😻 دیروز رفتیم ببینیم یهو خریدیم 😂

هاپوی خوشگلم ❤✨😻 دیروز رفتیم ببینیم یهو خریدیم 😂

۱ هفته پیش
5K
قرار بود کبوتر با کبوتر و باز با باز که یهو پلنگا ریختن😂

قرار بود کبوتر با کبوتر و باز با باز که یهو پلنگا ریختن😂

۱۹ شهریور 1397
6K
من حتی به بالشت زیر سرت که هر شب موهاتو بو میکنه حسودی میکنم:)

من حتی به بالشت زیر سرت که هر شب موهاتو بو میکنه حسودی میکنم:)

۱۹ شهریور 1397
6K
حسود نیستم ولی الهی تیکه تیکه بشع بعد بره زیر تریلی بعد از اونم با گوشت کوب بیوفتن به جونش اون دختری که بجز من باش چت میکنه:)

حسود نیستم ولی الهی تیکه تیکه بشع بعد بره زیر تریلی بعد از اونم با گوشت کوب بیوفتن به جونش اون دختری که بجز من باش چت میکنه:)

۱۹ شهریور 1397
7K
یادمه اولین بار که خواستم بدون خانواده برام مسافرت مامانم انقدر سفارشم رو به دوستم کرد که تو جاده هی میزد بغل میگفت سعید جیش نداری؟😐😑

یادمه اولین بار که خواستم بدون خانواده برام مسافرت مامانم انقدر سفارشم رو به دوستم کرد که تو جاده هی میزد بغل میگفت سعید جیش نداری؟😐😑

۱۹ شهریور 1397
10K
_از چیش خوشت اومد ؟؟ اونکه چیزی جز بد اخلاقی نداشت😒 +دقیقا از همین که بداخلاقیاش مال شماس ... :)

_از چیش خوشت اومد ؟؟ اونکه چیزی جز بد اخلاقی نداشت😒 +دقیقا از همین که بداخلاقیاش مال شماس ... :)

۱۹ شهریور 1397
5K
هیچ حسی نمی تونع با بغلت رغابت کنع مطمئن بــاش:)

هیچ حسی نمی تونع با بغلت رغابت کنع مطمئن بــاش:)

۱۹ شهریور 1397
6K
من نمی تونم بهت بگم دوست دارم ولی اگر تو یه جمع باشیم موقع خندیدن اول به تو نگاه میکنم👀:)

من نمی تونم بهت بگم دوست دارم ولی اگر تو یه جمع باشیم موقع خندیدن اول به تو نگاه میکنم👀:)

۱۹ شهریور 1397
6K
من انقدر دوصـــت دارم که با یه خندت همه دردام از یادم میره:)

من انقدر دوصـــت دارم که با یه خندت همه دردام از یادم میره:)

۱۹ شهریور 1397
5K
از معدود چیزایی که مسکن روحمه صدای دورگه خسته عاخر شبش:)

از معدود چیزایی که مسکن روحمه صدای دورگه خسته عاخر شبش:)

۱۹ شهریور 1397
5K
نه من آنقدر دلبرم دل تمام تمام شهر از صدایم بلرزد... نه آنقدر موقر که یادم نرود دختر نباید بلند بلند بخندد... نه آنقدر فیلسوف که راجب کتاب های خوانده و نخوانده ام داد سخن ...

نه من آنقدر دلبرم دل تمام تمام شهر از صدایم بلرزد... نه آنقدر موقر که یادم نرود دختر نباید بلند بلند بخندد... نه آنقدر فیلسوف که راجب کتاب های خوانده و نخوانده ام داد سخن بدهم نه آنقدر بزرگ که بتوانم بجای شکلات وقتی به کافه میروم خانمانه قهوه سفارش ...

۱۷ شهریور 1397
3K
زمانی ارتقأ پیدا میکنی که در جواب یه آدم احمق کلی جواب داشته باشی اما سکوت اختیار کنی...

زمانی ارتقأ پیدا میکنی که در جواب یه آدم احمق کلی جواب داشته باشی اما سکوت اختیار کنی...

۱۶ شهریور 1397
2K
۱۶ شهریور 1397
3K
لباس گلدار چین چین پوشیده ام با موهای خرمایی بافته شده... آماده ام برای قدم زدن در خیال مردانه ات... آرام بخواب مرد من:) یک دختر امشب میخواهد در رویایت پا بگذارد.

لباس گلدار چین چین پوشیده ام با موهای خرمایی بافته شده... آماده ام برای قدم زدن در خیال مردانه ات... آرام بخواب مرد من:) یک دختر امشب میخواهد در رویایت پا بگذارد.

۱۵ شهریور 1397
6K
تو بغــلش خواستم خودمو لــوس کنم ... خودمو زدم به خواب!!!! اما شنیدم زیر لب گفت:کاش بجای تو عشـــقم بغلم بود...◼👀😿

تو بغــلش خواستم خودمو لــوس کنم ... خودمو زدم به خواب!!!! اما شنیدم زیر لب گفت:کاش بجای تو عشـــقم بغلم بود...◼👀😿

۱۵ شهریور 1397
5K
دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خواب پریدم تا نیم ساعت میلرزیدم گوشیمو ور داشتم بهش زنگ بزنم دیدم شارژم صفره خودمو به دیوار میکوبیدم یادم اومد من اصن ...

دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خواب پریدم تا نیم ساعت میلرزیدم گوشیمو ور داشتم بهش زنگ بزنم دیدم شارژم صفره خودمو به دیوار میکوبیدم یادم اومد من اصن ازدواج نکردم بعد که آروم شدم یهو یادم اومد من پسرم....😐 فشار قیمت دلاره؟

۱۵ شهریور 1397
4K
۱۴ شهریور 1397
4K
کسی که بخواد بره به هر بهونه ای میره و کسی که بخواد بمونه به هر بهونه ای میمونه.

کسی که بخواد بره به هر بهونه ای میره و کسی که بخواد بمونه به هر بهونه ای میمونه.

۱۴ شهریور 1397
5K
تو یادت نیست ولی من خوب به یاد دارم برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید...

تو یادت نیست ولی من خوب به یاد دارم برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید...

۱۴ شهریور 1397
4K