ی فاکتور بگیر همع کصکشن :)

..HARLI..

هَرْ روٓزْ بَدْتَرْ میٓشَمـْ
دوٓسْتآمـْ دآرَنـْ کَمـْ میٓشَنـْ
اَخْلآقآمـْ سَگـْ میٓشَنـْ
بآ دُنْیآ لَجـْ میٓشَمـْ
وآیْمیٓسْتَمـْ لَقـْ میٓشَمـْ
میٓشیٓنَمـْ کَجـْ میٓشَمـْ
حَتےّ نِمیٓتوٓنَمـْ بِنِویْسَمـْ
بِهَمـْ ریْخْتِھْ اَفْکآرُ اَنْدیٓشَمـْ
هیٓچےٓ دیٓگِھْ بآحآلـْ نےْ میٓدوٓنےْ؟#
_______

در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد ولی یک عمر ...

در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد :)

۱۳ آذر 1396
28K