#غدیر

#غدیر

۱۷ شهریور 1396
6K
#غدیر

#غدیر

۱۷ شهریور 1396
5K
#غدیر

#غدیر

۱۷ شهریور 1396
4K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۵ شهریور 1396
10K
#غدیر هرکس من مولای اویم علی مولای اوست

#غدیر هرکس من مولای اویم علی مولای اوست

۱۴ شهریور 1396
8K
#غدیر

#غدیر

۱۴ شهریور 1396
11K
#غدیر

#غدیر

۱۴ شهریور 1396
8K
#غدیر

#غدیر

۱۴ شهریور 1396
7K
#غدیر

#غدیر

۱۴ شهریور 1396
7K
#غدیر کیست حیدر جود از او کامل شده هل اتی در شأن او نازل شده کیست حیدر آنکه حق را لمس کرد با سر انگشت ردّ شمس کرد کیست حیدر آنکه جان را ترک گفت ...

#غدیر کیست حیدر جود از او کامل شده هل اتی در شأن او نازل شده کیست حیدر آنکه حق را لمس کرد با سر انگشت ردّ شمس کرد کیست حیدر آنکه جان را ترک گفت در خطر جای رسول الله خفت کیست حیدر آنکه در حال نماز تیر از پایش ...

۱۴ شهریور 1396
8K
#گروه

#گروه

۹ شهریور 1396
10K