#دخـــے بــے اعــصــابـ

.Hedyeh.

‏اينــقــد اين جــمــلــه خــوبــه كه مــيتــونــم روزى ده بــار بــا خــودم بـــگـــم:
"بــزرگــمــيشــم بــرا هركى كوچــيكم كرد" ☺ 🌱

@black.winter
امـا تــــو تمــام دنیــای منــــی! ☺ ️💜
@nahal_h
آرامشم...

بیشتر  بیشتر