مریم

.m.r.y.m.

حق نداری به کسی دل بدهی الا من
پیش روی تو دوراه است
فقط من یا من...

موردی پیدا نشد