کاش یه مغازه بودآدم می رفت؛می گفت:بی زحمت یه کم”خیال خوش“میخوام،ببخشید این”خنده های ازته دل“چندن؟آقـا!این”آرامـشا“ لحظه ای چند؟این”بی خیالیا“که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟ازاین”روزای بی بغض“دارین؟ازاین”سالای بی رنج“اندازه دل ما دارین؟این”شادیا“دوام دارن؟نه…کاش یه جایی بود ...

کاش یه مغازه بودآدم می رفت؛می گفت:بی زحمت یه کم”خیال خوش“میخوام،ببخشید این”خنده های ازته دل“چندن؟آقـا!این”آرامـشا“ لحظه ای چند؟این”بی خیالیا“که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟ازاین”روزای بی بغض“دارین؟ازاین”سالای بی رنج“اندازه دل ما دارین؟این”شادیا“دوام دارن؟نه…کاش یه جایی بود می شد رفت وبگی:آقـا بی زحمت یه”زندگی“میخوام ازجنس خوبش... زندگیتون پرازخیال خوش،خنده های ازته دل،آرامش،روزای ...

۱۳ ساعت پیش
4K
یه افسـانه قدیمی میگه:وقتی انسـانی روی زمیـن می میره و کسی نیسـت برای گریستنش،یک انسـان دیگر تعیین می شـود برای غمگیـن شـدن……برای همین هم هسـت که گاهـی دلمـون بی نهـایـت می گیره،بـدون اینکه بـدونیـم…

یه افسـانه قدیمی میگه:وقتی انسـانی روی زمیـن می میره و کسی نیسـت برای گریستنش،یک انسـان دیگر تعیین می شـود برای غمگیـن شـدن……برای همین هم هسـت که گاهـی دلمـون بی نهـایـت می گیره،بـدون اینکه بـدونیـم…

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K