بعضے ها #لباس_عروس گران قیمٺ میخرند. نـہ! ݘہ لزومی دارد. حالا لباس عروس می خواهند، بعضی ها لباس عروس ڪرایہ میڪنند. چه مانعی دارد؟ ننگ اسٺ؟ نہ! ݘه مانعی دارد؟ ننگ این است ڪه انسان ...

بعضے ها #لباس_عروس گران قیمٺ میخرند. نـہ! ݘہ لزومی دارد. حالا لباس عروس می خواهند، بعضی ها لباس عروس ڪرایہ میڪنند. چه مانعی دارد؟ ننگ اسٺ؟ نہ! ݘه مانعی دارد؟ ننگ این است ڪه انسان یڪ ݒول گزافی بدهد، ݘیزی بخرد ڪہ یکبار مصرف ڪند، بعد بیاندازد دور. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#ازدواج_آسان#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

1 روز پیش
8K
#عید_فطر است، بگو فطریه‌مان گردن کیست؟ هر دو عمریست که مهمان دل هم شده ایم! #فاطیما_توحیدی #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

#عید_فطر است، بگو فطریه‌مان گردن کیست؟ هر دو عمریست که مهمان دل هم شده ایم! #فاطیما_توحیدی #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

3 روز پیش
10K
️در قدیم بیشٺر می گفٺند دخٺر باید سازگار باشد. براے پسر وظیفه سازگارے را قائل نبودند. نہ! اسلام این را نمی گوید. اسلام میگوید دختر وپسر هر دو باید در زندگی سازگار باشند. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

️در قدیم بیشٺر می گفٺند دخٺر باید سازگار باشد. براے پسر وظیفه سازگارے را قائل نبودند. نہ! اسلام این را نمی گوید. اسلام میگوید دختر وپسر هر دو باید در زندگی سازگار باشند. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

1 هفته پیش
6K
بر سرم قرآڹ و.. دستانم..به سوے آسماݧ.. از خدا مے خواهمت..امشب..اجابت می شوے؟؟ #شب_قدر#دعا#اجابت#قرآن#سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

بر سرم قرآڹ و.. دستانم..به سوے آسماݧ.. از خدا مے خواهمت..امشب..اجابت می شوے؟؟ #شب_قدر#دعا#اجابت#قرآن#سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

2 هفته پیش
7K
در ازدواج آنچہ ڪہ اٺفاق مےافٺد، یڪ حادثہ و پیوند آسمانےاسٺ، نہ یڪ معاملہ پولے و مالے. اگرچہ یڪ مالے هم در بین هسٺ در شرع مقدس اسلام، آن مال جنبہ‌ے نمادین دارد. جنبہ‌ے خرید ...

در ازدواج آنچہ ڪہ اٺفاق مےافٺد، یڪ حادثہ و پیوند آسمانےاسٺ، نہ یڪ معاملہ پولے و مالے. اگرچہ یڪ مالے هم در بین هسٺ در شرع مقدس اسلام، آن مال جنبہ‌ے نمادین دارد. جنبہ‌ے خرید و فروش و بده بسٺان نیسٺ. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

2 هفته پیش
8K
️ سعیتان را بگذارید بر زندگے ساده و بہ دور از اشرافےگرے، بر زندگےاے کہ منطبق باشد بر زندگے متوسط مردم. در همہ‌ے مراحل بایستے میانہ روے و قناعت و گرایش بہ روش متواضعانہ و ...

️ سعیتان را بگذارید بر زندگے ساده و بہ دور از اشرافےگرے، بر زندگےاے کہ منطبق باشد بر زندگے متوسط مردم. در همہ‌ے مراحل بایستے میانہ روے و قناعت و گرایش بہ روش متواضعانہ و فقیرانہ را فراموش نڪرد کہ این نظر اسلام است. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

2 هفته پیش
6K
زن یڪ وظایفۍ دارد کہ عاقلانہ باید آن وظایف را تشخیص دهد. زنها بدانند کہ اگر زنۍ، عقل و هوشمندۍ بہ خرج دهد، مرد را اداره خواهد ڪرد. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

زن یڪ وظایفۍ دارد کہ عاقلانہ باید آن وظایف را تشخیص دهد. زنها بدانند کہ اگر زنۍ، عقل و هوشمندۍ بہ خرج دهد، مرد را اداره خواهد ڪرد. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

2 هفته پیش
7K
#مرد_قوام_اسٺ_و_زن_ریحان اسلام مرد را قوام و زن را ریحان مےداند. ️این نہ جسارٺ بہ زن اسٺ نہ جسارٺ بہ مرد نہ نادیده گرفٺن حق زن اسٺ و نہ نادیده گرفٺن حقّ مرد؛ بلڪہ درسٺ دیدن ...

#مرد_قوام_اسٺ_و_زن_ریحان اسلام مرد را قوام و زن را ریحان مےداند. ️این نہ جسارٺ بہ زن اسٺ نہ جسارٺ بہ مرد نہ نادیده گرفٺن حق زن اسٺ و نہ نادیده گرفٺن حقّ مرد؛ بلڪہ درسٺ دیدن طبیعٺ آنهاسٺ. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

2 هفته پیش
8K
#زن و #شوهر هر چہ بیشٺر بہ هم #محبّٺ ڪنند، زیادۍ نیسٺ. آن جایۍ کہ محبّٺ هر چہ زیاد شود، ایرادۍ ندارد، محبّٺ زن و شوهر اسٺ. هر چہ بہ هم محبّٺ ڪنید، خوب اسٺ ...

#زن و #شوهر هر چہ بیشٺر بہ هم #محبّٺ ڪنند، زیادۍ نیسٺ. آن جایۍ کہ محبّٺ هر چہ زیاد شود، ایرادۍ ندارد، محبّٺ زن و شوهر اسٺ. هر چہ بہ هم محبّٺ ڪنید، خوب اسٺ و خود محبّٺ هم اعٺماد مۍآورد. این محبّٺ زن و شوهر هم جزو محبّٺ‌هاے خدایۍ ...

4 هفته پیش
12K
#ازدواج کردنِ کسانی که از جنسِ هم نیستند و همدیگر را دوست ندارند با این عقیده که

#ازدواج کردنِ کسانی که از جنسِ هم نیستند و همدیگر را دوست ندارند با این عقیده که "بعدا به مرور زمان درست می شود" مانند پوشیدن جورابِ لنگه به لنگه است ؛ همان طور که آن جوراب ، کار آدم را تا وقتی توی کفش است راه می اندازد ، ...

4 هفته پیش
5K
#گوهرشاد خانم (همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی) سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، بر ساخت بنا نظارت کامل داشت و همیشه جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را ...

#گوهرشاد خانم (همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی) سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، بر ساخت بنا نظارت کامل داشت و همیشه جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را به معماران مسجد میداد. از تعداد کارگران و میزان حقوق آنها اطلاع کامل داشت و ...

۳۱ اردیبهشت 1396
12K
جوان‌ها می‌گویند ، اگر ازدواج ڪنیم بعدش چه ڪار کنیم برای خانه ، برای شغل؟ خداوند فرمود: إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ️اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود ...

جوان‌ها می‌گویند ، اگر ازدواج ڪنیم بعدش چه ڪار کنیم برای خانه ، برای شغل؟ خداوند فرمود: إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ️اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می ‏سازد. #سوره_نور آیه: 32 #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۳۱ اردیبهشت 1396
10K
‍ اصل در #ازدواج عبارتست از #پیوند_زناشویی #دختر و #پسر و #تشکیل_خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک ...

‍ اصل در #ازدواج عبارتست از #پیوند_زناشویی #دختر و #پسر و #تشکیل_خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک کانون خانواده به وجود آمده و یک خانواده‌ی جدیدی تشکیل شده است. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۹ اردیبهشت 1396
16K
️اساس #محبّت، #اطمینان است. اگر #اعتماد بین #زن و #شوهر از بین رفت، محبّت آرام آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد داشته باشید. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

️اساس #محبّت، #اطمینان است. اگر #اعتماد بین #زن و #شوهر از بین رفت، محبّت آرام آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد داشته باشید. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۷ اردیبهشت 1396
12K
#️ازدواج هم یک نعمت خدادادی است. خدای متعال این همسرِ خوب را برای شما فراهم کرده است، پس باید به شایستگی شُکر این نعمت را بجا آورید. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

#️ازدواج هم یک نعمت خدادادی است. خدای متعال این همسرِ خوب را برای شما فراهم کرده است، پس باید به شایستگی شُکر این نعمت را بجا آورید. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۶ اردیبهشت 1396
9K
#خوشبخٺۍ عبارٺ اسٺ از آرامش، احساس سعادٺ و احساس امنیٺ. ️جشن و اسراف و زیاده روۍ، ڪسۍ را خوشبخٺ نمۍڪند. مهریہ و جهیزیہ هم ڪسۍ را خوشبخٺ نمۍڪند. پاییندۍ بہ روش شرع اسٺ کہ انسان ...

#خوشبخٺۍ عبارٺ اسٺ از آرامش، احساس سعادٺ و احساس امنیٺ. ️جشن و اسراف و زیاده روۍ، ڪسۍ را خوشبخٺ نمۍڪند. مهریہ و جهیزیہ هم ڪسۍ را خوشبخٺ نمۍڪند. پاییندۍ بہ روش شرع اسٺ کہ انسان را خوشبخٺ و سعادٺمند مۍڪند. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۵ اردیبهشت 1396
12K
️نہ #مرد_سالارے و نہ #زن_سالارے این طور هم نیست کہ همہ جا خانم باید از آقا تبعیت ڪند نخیر چنین چیزے نیست نہ در اسلام داریم نہ در شرع 🌸 الرجال قوامون علی النساء🌸 بہ ...

️نہ #مرد_سالارے و نہ #زن_سالارے این طور هم نیست کہ همہ جا خانم باید از آقا تبعیت ڪند نخیر چنین چیزے نیست نہ در اسلام داریم نہ در شرع 🌸 الرجال قوامون علی النساء🌸 بہ معنے این نیست ڪه زن بایستے در همہ امور تابع شوهرش باشد. و نہ مثل ...

۲۲ اردیبهشت 1396
15K
چه جُرم رفت که با ما سُخن نمی‌گویی؟! چه کرده‌ام؟! که به هِجران تو سزاوارم . . . #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #سعدی #انتظار#هجران#هجر#منتظر#بقیه_الله#صاحب_الزمان#غیبت#نیمه_شعبان#امام_زمان

چه جُرم رفت که با ما سُخن نمی‌گویی؟! چه کرده‌ام؟! که به هِجران تو سزاوارم . . . #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #سعدی #انتظار#هجران#هجر#منتظر#بقیه_الله#صاحب_الزمان#غیبت#نیمه_شعبان#امام_زمان

۲۲ اردیبهشت 1396
4K
سرکوفت‌زدن به #شوهرت همان و شمارش متلاشی ‌شدن زندگی شما هم همان حرفهایی مثل: تو حالیت نیست تو زندگی ما رو خراب میکنی تو بی عرضه هستی اینا زندگی رو نابود میکنه. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

سرکوفت‌زدن به #شوهرت همان و شمارش متلاشی ‌شدن زندگی شما هم همان حرفهایی مثل: تو حالیت نیست تو زندگی ما رو خراب میکنی تو بی عرضه هستی اینا زندگی رو نابود میکنه. #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۱ اردیبهشت 1396
8K
#️پیامبرخدا(ص): در اسلام، هیچ بنایۍ نزد خداوند مٺعال، دوسٺ ‌داشٺنۍ ٺر از ازدواج نیسٺ. #مڪارم‌الأخلاق، ج1، ص429. #لحظہ‌هامۍگذرد... #آنچہ‌بگذشٺ_نمۍآیدباز... #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

#️پیامبرخدا(ص): در اسلام، هیچ بنایۍ نزد خداوند مٺعال، دوسٺ ‌داشٺنۍ ٺر از ازدواج نیسٺ. #مڪارم‌الأخلاق، ج1، ص429. #لحظہ‌هامۍگذرد... #آنچہ‌بگذشٺ_نمۍآیدباز... #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

۲۰ اردیبهشت 1396
10K