#چایی

#چایی

21 ساعت پیش
3K
#چایی

#چایی

22 ساعت پیش
3K
ول کن جهان را #قهوه ات یخ کرد

ول کن جهان را #قهوه ات یخ کرد

1 هفته پیش
3K
ول کن جهان را #قهوه ات یخ کرد

ول کن جهان را #قهوه ات یخ کرد

1 هفته پیش
4K
#صبحانه

#صبحانه

1 هفته پیش
26K
#صبحانه

#صبحانه

1 هفته پیش
27K
نیوتن کدام جاذبه تو را به سوی #سیب کشید ؟

نیوتن کدام جاذبه تو را به سوی #سیب کشید ؟

1 هفته پیش
22K
#سیب من ماه روی دیگر توست

#سیب من ماه روی دیگر توست

1 هفته پیش
23K
آن #سیب از آن روز ازل قسمت ما بود تقدیر چنین بود که آن #سیب بچینیم

آن #سیب از آن روز ازل قسمت ما بود تقدیر چنین بود که آن #سیب بچینیم

1 هفته پیش
19K
زندگی چیست؟ به جز چیدن یک #سیب ز سر شاخه ی دستان خدا

زندگی چیست؟ به جز چیدن یک #سیب ز سر شاخه ی دستان خدا

1 هفته پیش
21K
ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد دردمندان را بود #قرآن دوا، قرآن بخوان

ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد دردمندان را بود #قرآن دوا، قرآن بخوان

1 هفته پیش
5K
با تو گر خواهی سخن‌ گوید خدا #قرآن بخوان

با تو گر خواهی سخن‌ گوید خدا #قرآن بخوان

1 هفته پیش
5K
بهار من بود آنگه که یار می آید..

بهار من بود آنگه که یار می آید..

1 هفته پیش
4K
من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان ، یا که نرو ، یا نگهت میدارم

من که اصرار ندارم تو خودت مختاری یا بمان ، یا که نرو ، یا نگهت میدارم

1 هفته پیش
4K
#پیتزا

#پیتزا

2 هفته پیش
3K
#پیتزا

#پیتزا

2 هفته پیش
3K
از دیده مرو که میرود نور

از دیده مرو که میرود نور

2 هفته پیش
19K
در هوس خیال او همچو خیال گشته ام

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام

2 هفته پیش
18K
تکرار و باز هم انتظار یار جانا بیا دل و جانم فدای تو

تکرار و باز هم انتظار یار جانا بیا دل و جانم فدای تو

2 هفته پیش
4K
#خانه در انتظار قدمهای سرخ توست

#خانه در انتظار قدمهای سرخ توست

2 هفته پیش
4K