اختاپوس

213213213

ارزشمندترین دارایی شخصیم ، اعتماد بنفس و اتکایم بہ پروردگار مھربانم است💖
فقط یکبار عاشق شدم اونم عاشق مادرم 💖
بسیار درون گرا و اسرار آمیز💀 💀 ؟؟
قلبم رو ھمچون اتاق خوابم کاملا شخصی میدونم پس ورود بہ آنجا ممنوع است✋ ✋ ✋

خو عمہ ھا ھم گناہ دارن 😊😊 ببین چقدر مظلومند 😉😉😉

خو عمہ ھا ھم گناہ دارن 😊😊 ببین چقدر مظلومند 😉😉😉

۴ روز پیش
4K
یعنی دخترای پنجایی عاشق این تیپا چجوری میشدن😂😂من فداتون بشم اجیای گلم چ دلی داشتید😢😢اخہ این شلوارارو کی مد کردہ بود😲😲😲😲

یعنی دخترای پنجایی عاشق این تیپا چجوری میشدن😂😂من فداتون بشم اجیای گلم چ دلی داشتید😢😢اخہ این شلوارارو کی مد کردہ بود😲😲😲😲

۲ هفته پیش
4K
افسوس۔۔۔ کہ چہ خوش باور بودیم😢😢

افسوس۔۔۔ کہ چہ خوش باور بودیم😢😢

۶ بهمن 1398
4K
عمرا پسرا بتونن ب این قشنگی پارک کنن😂😉حالا ھی رانندگی ماھارو مسخرہ کنید😣😣 خیلیم دلتون بخاد۔۔۔مگہ آلکیہ ۔۔۔۔سالھآ باید زحت بکشید تا بتونید اینجوری برونید😆😆😆😆😆

عمرا پسرا بتونن ب این قشنگی پارک کنن😂😉حالا ھی رانندگی ماھارو مسخرہ کنید😣😣 خیلیم دلتون بخاد۔۔۔مگہ آلکیہ ۔۔۔۔سالھآ باید زحت بکشید تا بتونید اینجوری برونید😆😆😆😆😆

۲۶ دی 1398
7K
مگہ میشہ زیدان باشہ رئال قھرمان نشہ😄😄😄😄

مگہ میشہ زیدان باشہ رئال قھرمان نشہ😄😄😄😄

۲۴ دی 1398
4K
قابل توجہ اجیای خوشگلم۔۔۔😊😊😊😊

قابل توجہ اجیای خوشگلم۔۔۔😊😊😊😊

۲۲ دی 1398
3K
طفلیااااااااااااا😆😆😆😆😆

طفلیااااااااااااا😆😆😆😆😆

۱۷ دی 1398
4K
یعنی اروپاییام تو ابتکار و خلاقیت ماایرانیا موندن۔۔۔ بیشعورن دیگہ بما میگن جھان سوم۔۔۔۔۔ 😛😛😛😛😛😛

یعنی اروپاییام تو ابتکار و خلاقیت ماایرانیا موندن۔۔۔ بیشعورن دیگہ بما میگن جھان سوم۔۔۔۔۔ 😛😛😛😛😛😛

۱۵ دی 1398
7K
عاشق ھمتونم عجب دلبرای بودید شماھا😂😉😂😂😂😂😉😉😉😉😉😉

عاشق ھمتونم عجب دلبرای بودید شماھا😂😉😂😂😂😂😉😉😉😉😉😉

۱۴ دی 1398
3K
😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂

۲۳ آذر 1398
2K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۲۱ آذر 1398
2K
۱۶ آذر 1398
2K
ارزوی خیلی از پسرا؟؟؟ ولی مگہ خوابشو ببینید😂😂😂😂

ارزوی خیلی از پسرا؟؟؟ ولی مگہ خوابشو ببینید😂😂😂😂

۱۵ آذر 1398
2K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۱۴ آذر 1398
2K
۱۱ آذر 1398
2K
💕💕💕💕💕💕☺☺☺☺

💕💕💕💕💕💕☺☺☺☺

۹ آذر 1398
2K
۶ آذر 1398
2K
چقدرم بھم میان😊😊

چقدرم بھم میان😊😊

۵ آذر 1398
2K
۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔

۴ آذر 1398
2K