اختاپوس

213213213

ارزشمندترین دارایی شخصیم ، اعتماد بنفس و اتکایم بہ پروردگار مھربانم است💖
فقط یکبار عاشق شدم اونم عاشق مادرم 💖
بسیار درون گرا و اسرار آمیز💀 💀 ؟؟
قلبم رو ھمچون اتاق خوابم کاملا شخصی میدونم پس ورود بہ آنجا ممنوع است✋ ✋ ✋

بیشتر  بیشتر