ოɨSs ŋム乙ɨ

2khtar.tokh3

دخــتـــر یـعـنـے صـورتـے...
صـورتــے یـعــنــي ایــنــجا...
+ https://telegram.me/minion_text
لینک کانالمه!!

این حساب کاربری خصوصی میباشد