۱۰ ساعت پیش
5K
۱۰ ساعت پیش
4K
۱۰ ساعت پیش
4K
-یادت باشه : زندگی کوتاهه ... صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتار کن شاید فردایی نباشه ! شاید فردایی باشه اما عزیزی نباشه

-یادت باشه : زندگی کوتاهه ... صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتار کن شاید فردایی نباشه ! شاید فردایی باشه اما عزیزی نباشه

۱ هفته پیش
7K
وقتی تو نیستی نه هست‌های ما چونانکه بایدند نه بایدها...! هر روز بی‌تو روز مباداست

وقتی تو نیستی نه هست‌های ما چونانکه بایدند نه بایدها...! هر روز بی‌تو روز مباداست

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
زور که نیست تو باید مال من باشی

زور که نیست تو باید مال من باشی

۱ هفته پیش
5K
عاشقانه هایم تمامی ندارند وقتی... تو.. بهترین اتفاق زندگی ام هستی

عاشقانه هایم تمامی ندارند وقتی... تو.. بهترین اتفاق زندگی ام هستی

۱ هفته پیش
5K
-//از همان روزی که😌🤔 -//بے هوا گفتی دوسـتت دارم 🤗😋 -//فهمیدم بی هوا هم🌪 -//میشود نفس کشید☄️✨ -//‌‌‌ عاشقتم عشقم دوستت دارم❤

-//از همان روزی که😌🤔 -//بے هوا گفتی دوسـتت دارم 🤗😋 -//فهمیدم بی هوا هم🌪 -//میشود نفس کشید☄️✨ -//‌‌‌ عاشقتم عشقم دوستت دارم❤

۱ هفته پیش
5K
💕نگفتم

💕نگفتم " دوستت … "🙈 با این همه ، دست مرا خواندی 💕 💕دهانم بسته ، اما سخت چشمانم دهن لق بود 💕 #صبح_بخیر_زندگیم_

۱ هفته پیش
5K
غوش تو آرام‌ترین نقطه‌ی دنیاست هرچند که دیوانه ‌ترین مرد جهانی ...

غوش تو آرام‌ترین نقطه‌ی دنیاست هرچند که دیوانه ‌ترین مرد جهانی ...

۱ هفته پیش
6K
غزل بنوشته بانو در فراقم✍ که ای آقا نمی گیری سراغم🙆 نوشتم دوری ات را آه بانو☹️ کنون پُر کرده فاطی توی باغم🤗😛 😊😜🙈😂😁

غزل بنوشته بانو در فراقم✍ که ای آقا نمی گیری سراغم🙆 نوشتم دوری ات را آه بانو☹️ کنون پُر کرده فاطی توی باغم🤗😛 😊😜🙈😂😁

۱ هفته پیش
7K
همیشہ گفتن دوستت دارم دردے را دوا نمیڪند .. گاهے باید بہ اندازه ے آغوشت بغلش ڪنی و آرام ڪنار گوشش زمزمه ڪنی دیوانہ ی دوست داشتنیھ منے.....

همیشہ گفتن دوستت دارم دردے را دوا نمیڪند .. گاهے باید بہ اندازه ے آغوشت بغلش ڪنی و آرام ڪنار گوشش زمزمه ڪنی دیوانہ ی دوست داشتنیھ منے.....

۱ هفته پیش
6K
اڪَرڪسی رادوست داری، هوایش را داشته باش اما اڪَر برای پرڪردن تنهایے خود، او را میخواهے! هوایے اش نڪن ..! شاید دیڪَر، به هیچ هوایے غیر تو عادت نڪند .. 🍂🍁🍂🍁🍂🍁

اڪَرڪسی رادوست داری، هوایش را داشته باش اما اڪَر برای پرڪردن تنهایے خود، او را میخواهے! هوایے اش نڪن ..! شاید دیڪَر، به هیچ هوایے غیر تو عادت نڪند .. 🍂🍁🍂🍁🍂🍁

۱ هفته پیش
6K
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 نگرانم جــانــــا این روزها پاییز را چگونه نفس می ڪشی ؟! وقتی از هزاران عابری ڪه از ڪنارت میگذرند یڪی مــن نیستم گفته بودی : نفست به نفسهای من بند است ! ...

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 نگرانم جــانــــا این روزها پاییز را چگونه نفس می ڪشی ؟! وقتی از هزاران عابری ڪه از ڪنارت میگذرند یڪی مــن نیستم گفته بودی : نفست به نفسهای من بند است ! 🍁

۱ هفته پیش
6K
ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی، در امروز طراحی کرده‌اند و نه بیشتر. نگرانی امروز برای مشکلات فردا، دردی از ما دوا نخواهد کرد. #نیچه

ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی، در امروز طراحی کرده‌اند و نه بیشتر. نگرانی امروز برای مشکلات فردا، دردی از ما دوا نخواهد کرد. #نیچه

۱ هفته پیش
6K
آدمها را بہ خاطر این ڪه باعث نا امیدے شما میشوند سرزنش نڪنید خودتان را سرزنش ڪنید ڪه بیش از حد از آن ها انتظار دارید

آدمها را بہ خاطر این ڪه باعث نا امیدے شما میشوند سرزنش نڪنید خودتان را سرزنش ڪنید ڪه بیش از حد از آن ها انتظار دارید

۱ هفته پیش
6K