۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
😁😁

😁😁

۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
آدمی ک همیشه با گذشتش میجنگع هیچ آینده ای نداره 😉☺

آدمی ک همیشه با گذشتش میجنگع هیچ آینده ای نداره 😉☺

۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
هیچ وقت از خودت بودن خجالت نکش چون هرکسی با اخلاقیت و رفتاره خودشه که منحصر به فرده

هیچ وقت از خودت بودن خجالت نکش چون هرکسی با اخلاقیت و رفتاره خودشه که منحصر به فرده

۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
1K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K