_ ـاِنقَدر ـمَغرورهِـ ـهَمیشِهـ ـتَنهآستـ 🎐🌑👀... + ـشآیَد ـاَز ـبَسـ ـتَنهآستـ ـمَغرورِهـ☔🎑... 💔 ^^ ~

_ ـاِنقَدر ـمَغرورهِـ ـهَمیشِهـ ـتَنهآستـ 🎐🌑👀... + ـشآیَد ـاَز ـبَسـ ـتَنهآستـ ـمَغرورِهـ☔🎑... 💔 ^^ ~

۲ هفته پیش
177
+ ـگَمونـ ـکُنَمـ ـدیوونِگیـ ـاَمـ ـیِهـ ـنِسبَتیهـ ـکِهـ ـمآ ـهَنوز ـکَشفِشـ ـنَکَردیمـ=)... #ـمَنـ_ـدیوونَتَمـ hatel ~

+ ـگَمونـ ـکُنَمـ ـدیوونِگیـ ـاَمـ ـیِهـ ـنِسبَتیهـ ـکِهـ ـمآ ـهَنوز ـکَشفِشـ ـنَکَردیمـ=)... #ـمَنـ_ـدیوونَتَمـ hatel ~

۳ هفته پیش
372
ـآدَمـ ـهآ:)...

ـآدَمـ ـهآ:)...

۱۲ خرداد 1396
2K