جوکر

جوکر

۱۱ شهریور 1397
6K
پند از جوکر...

پند از جوکر...

۱۱ شهریور 1397
8K
پند از جوکر...

پند از جوکر...

۱۱ شهریور 1397
7K
اینجا یادم میاد که یک مداد رو غیب کردم. خاطرات جوکر...

اینجا یادم میاد که یک مداد رو غیب کردم. خاطرات جوکر...

۱۰ شهریور 1397
6K
اون همون کسی که منو تو اون مهمونی یاد پدرم انداخت. ما اون شب سرگرمی مهمونی بودیم همین. خاطرات...

اون همون کسی که منو تو اون مهمونی یاد پدرم انداخت. ما اون شب سرگرمی مهمونی بودیم همین. خاطرات...

۱۰ شهریور 1397
7K
۱۰ شهریور 1397
5K
۱۰ شهریور 1397
5K
جوکر ، یادم میاد مهمونی شلوغی بود، و یک پیرمرد منو یاد پدرم مینداخت. یکی از خاطرات...

جوکر ، یادم میاد مهمونی شلوغی بود، و یک پیرمرد منو یاد پدرم مینداخت. یکی از خاطرات...

۱۰ شهریور 1397
6K
هیچ پیروزی بدون درد بدست نمیاد. پند از جوکر...

هیچ پیروزی بدون درد بدست نمیاد. پند از جوکر...

۱۰ شهریور 1397
6K
جوکر

جوکر

۱۰ شهریور 1397
5K
پند از جوکر...

پند از جوکر...

۱۰ شهریور 1397
6K
جوکر

جوکر

۱۰ شهریور 1397
6K
joker

joker

۱۰ شهریور 1397
5K
joker

joker

۱۰ شهریور 1397
5K
joker

joker

۹ شهریور 1397
6K
جوکر

جوکر

۹ شهریور 1397
7K
جوکر

جوکر

۹ شهریور 1397
7K
۹ شهریور 1397
6K
۹ شهریور 1397
6K
۹ شهریور 1397
12K