Arsalan

Aedan


̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶زن ̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ر̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶پ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ج ̶̶̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ت̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ ̶
@aedan_shat

̶̶̶̶ج̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا دارا ̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶اد̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م از ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶س̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ے ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ه ز̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ے ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ار ̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا ̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ودن و ا̶̶̶̶ل̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶...
̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ار̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ودن آرزو̶̶̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶و̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ه...!!


̶̶̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ل̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶
@donaldر̶̶̶̶ف̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶چ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶پ ̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶گ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶اه̶̶̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ون ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ے ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶و̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت ̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶زا̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶


@Eshchjanam
@Mylove...R...
̶̶̶̶ع̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ش̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶▪ ̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ح̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶د♡آوا
مبینا دلی مهسا امیر حسین نازی فاطی عباس̶̶ڪ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت ̶̶̶̶چ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶رت و ̶̶̶̶پ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶رت ̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶زارے ر̶̶̶̶س̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا ̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶گ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ت̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ے ا̶̶̶̶س̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ̶̶̶̶چ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶هار ̶̶̶̶ح̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ر̶̶̶̶ف̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ے ̶̶̶̶ت̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶و ̶̶̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ل̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶م ه̶̶̶̶س̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ت ̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶ی̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶م̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶و̶̶̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ه


̶̶̶̶ح̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶̶̶ل̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا ̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶زن ̶̶̶̶ب̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶ه ̶̶̶̶چ̶̶ـ̶̶ـ̶̶̶̶ـ̶̶ـ̶̶اڪ

بروبچی که از این پیچ میاین کامنت بدین فالو کنم

بروبچی که از این پیچ میاین کامنت بدین فالو کنم

۳ هفته پیش
12
سلام عشقا پیج جدیدمو زدم خوشحال میشم بیاین کنار هم دیگه باشیم دوستون دارم @bad_boy465

سلام عشقا پیج جدیدمو زدم خوشحال میشم بیاین کنار هم دیگه باشیم دوستون دارم @bad_boy465

۳ هفته پیش
12
عاشقتونم که انقد خوب بودین میخام از این پیج برم ولی میام با ی پیج دیگه کنارتون

عاشقتونم که انقد خوب بودین میخام از این پیج برم ولی میام با ی پیج دیگه کنارتون

۴ هفته پیش
12
۲۵ مهر 1398
12
۱۶ مهر 1398
12
۸ مهر 1398
12
سلام کلاسای دانشگام شروع شده نمیتونم زیاد بیام دوستون دارم رفقا

سلام کلاسای دانشگام شروع شده نمیتونم زیاد بیام دوستون دارم رفقا

۱ مهر 1398
11
سلام ی گروه زدیم دوستانه بیاین دور هم خوش باشیم رفقا دوستون دارم https://t.me/joinchat/CVpnf1Qk1hN6z1XdZiIHyg

سلام ی گروه زدیم دوستانه بیاین دور هم خوش باشیم رفقا دوستون دارم https://t.me/joinchat/CVpnf...

۳۱ شهریور 1398
11
۲۹ شهریور 1398
11
۲۹ شهریور 1398
11
۲۹ شهریور 1398
11
۲۴ شهریور 1398
11
۲۴ شهریور 1398
11
۲۴ شهریور 1398
11
۲۱ شهریور 1398
11
۲۱ شهریور 1398
11
۲۱ شهریور 1398
11
۲۱ شهریور 1398
11
این حسین کیست که درقلب همه جا دارد این همه عاشق دیوانه و شیدا دارد این حسین کیست که نام کرمش در دو سرا این چنین پیش خدا رتبهٔ اعلا دارد این حسین کیست که ...

این حسین کیست که درقلب همه جا دارد این همه عاشق دیوانه و شیدا دارد این حسین کیست که نام کرمش در دو سرا این چنین پیش خدا رتبهٔ اعلا دارد این حسین کیست که از کشتن او چشم خدا اشک خون از حرم عالم بالا دارد این حسین کیست ...

۱۳ شهریور 1398
12
۶ شهریور 1398
11