Afxy

Afxy

و چه نت هایی از ما بر کف رفت
و چه فحش هایی ب خوار مادر نت داده شد
تا ما برای شما پستی برگزیده و بگذاریم


و همانا شما از گروه ناسپاسان بودید و لایک و فالو را بجا نیاورده و مرا سخت آزردید
باشد ک روزی برسد ک شما را پشیمان ببینم
و چه بسا ک آنروز ،دور نیست
و من الله التوفیق

خدایا شکرت 😍 😍

خدایا شکرت 😍 😍

۲ روز پیش
3K
چرا واقعا ؟😁 😂 😂

چرا واقعا ؟😁 😂 😂

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K