گفت:دیدیش امروز؟ زمزمه کردم: نه خداروشکر! یه ابروشو بالا انداخت و گفت: خداروشکر؟ لیوان چایی مو نزدیک لب هام کردم و از بین بخار های چایی که صورتمو پر کرده بود گفتم: آره... میدونی عزیز ...

گفت:دیدیش امروز؟ زمزمه کردم: نه خداروشکر! یه ابروشو بالا انداخت و گفت: خداروشکر؟ لیوان چایی مو نزدیک لب هام کردم و از بین بخار های چایی که صورتمو پر کرده بود گفتم: آره... میدونی عزیز جان...یه آدم هایی تو زندگی بعضی از ماها هستن که هم ندیدنشون درده هم دیدنشون! ...

۱۹ ساعت پیش
4K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
16K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
15K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
12K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
12K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
12K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
11K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
11K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
11K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
10K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
10K
#فروغم

#فروغم

۳۰ مرداد 1397
10K
۲۷ مرداد 1397
13K
۲۷ مرداد 1397
13K
۲۷ مرداد 1397
12K
۲۷ مرداد 1397
12K
۲۷ مرداد 1397
12K
۲۷ مرداد 1397
11K
۲۷ مرداد 1397
11K
۲۷ مرداد 1397
11K