Anahita

Anahita-64a

به او بگویید #دوستش_دارم ❤

اما نه شبیه خیلی ها...
اما نه از آن دم دستی ها
نه از آن هاکه ورد زبان همه باشد!
من خاص دوست دارمش...
با احساسی که اهل تقلب نیست
از آنهایی ست که می آید و می ماند
از آنها که به پایان نمی اندیشد...
 چه می شود اگر
دست احساسم را بگیرد
 پابه پای عشقم قدم بردارد
این همه صدا را بشنود
و هوای دلم را داشته باشد...
به او بگویید دوستش دارم
طور دیگری دوستش دارم ❤
از آن ها که در هیچ کتابی نخوانده باشد
در هیچ قصه ای نشنیده باشد …!
کپی نکنید.. لطفا
ً کپی میکنید بعدش میگید شرمنده خب دشمنتون😐
ورود به ویس۹۷/۷/۲۷

بیشتر  بیشتر