دلبرک_تنها ):

Asal.ion

جای خالیت رانفس عمیق میکشم....عطرت از تو با وفاتر است ..../:

این حساب کاربری خصوصی میباشد