atiii(:

Atefee19

متاهل 💍 R

درد من حصار برکه نیست...درد من ،زیستن با ماهیانی است، که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.

این حساب کاربری خصوصی میباشد