لیسا: بیاید برای ۵ ، ۶ ، ۷ سال آینده باهم باشیم^^ 👯 🙊 🎈 #blackpink

لیسا: بیاید برای ۵ ، ۶ ، ۷ سال آینده باهم باشیم^^ 👯 🙊 🎈 #blackpink

۱۹ مرداد 1398
137
وی لایو سومین انیورسری بلک پینک^^ 💐 🎉 تبریک بلینکز^^ 🌹 #blackpink

وی لایو سومین انیورسری بلک پینک^^ 💐 🎉 تبریک بلینکز^^ 🌹 #blackpink

۱۹ مرداد 1398
139
منتشر شده از جنی^^ 🍯 🌙 لاوم♡اصن تبعیض به کجا کشیده😹 #blackpink #jennie

منتشر شده از جنی^^ 🍯 🌙 لاوم♡اصن تبعیض به کجا کشیده😹 #blackpink #jennie

۱۹ مرداد 1398
157
منتشر شده از جیسو^^ 🐻 خرس مهربون*'* #blackpink #jisoo

منتشر شده از جیسو^^ 🐻 خرس مهربون*'* #blackpink #jisoo

۱۹ مرداد 1398
134
منتشر شده از رزی^^ 🌹 موهاعاش*-* #blackpink #rose

منتشر شده از رزی^^ 🌹 موهاعاش*-* #blackpink #rose

۱۹ مرداد 1398
137
-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 چتریی*-* #blackpink #jennie

-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 چتریی*-* #blackpink #jennie

۱۹ مرداد 1398
139
-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

۱۹ مرداد 1398
144
-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

۱۹ مرداد 1398
138
-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

۱۹ مرداد 1398
143
-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

-آپدِیت اینستاگرام رزِی 🍭 #blackpink #rose

۱۹ مرداد 1398
139
-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

۱۷ مرداد 1398
138
-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

-آپدِیت اینستاگرام جنی📒 #blackpink #jennie

۱۷ مرداد 1398
138
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
142
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
169
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
149
اِستوری اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

اِستوری اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
138
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
151
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
135
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
138
-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

-آپدِیت اینستاگرام لیسا🍪 #blackpink #lisa

۱۷ مرداد 1398
146