مهربونتمــ>_<

DORSA33

#میدونی‌.تاریکترین‌قسمتِ‌شب.قبلِ‌طلوعِ‌آفتابه