خانوم اقامم

ELiNolove

↙ بهـــمـ یــاد دادن یــهــ #دخـــتر # بایـــد درداشــٌو پـــشــت دیوونہـ بازیاشـ قـــایــمـ كــنهـ シ

*AMIRaM*

می خواهمت از تو چه پنهان گاهی انقدر خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یکبار دیگر رسیدن به بوی تنت 👌 #eli #ami #no_copy

می خواهمت از تو چه پنهان گاهی انقدر خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یکبار دیگر رسیدن به بوی تنت 👌 #eli #ami #no_copy

۳ مرداد 1396
11K
به سلامتی روزی که من مال توام تو مال من :)

به سلامتی روزی که من مال توام تو مال من :)

۲۹ فروردین 1396
6K
↲بعضے وقتآ بایَد قِیدِ احسآسو زد و گفتـ گور بابایِ دلِمـ ... اصنـ گورِ باباتـ عِشق !! 〉 هَمونـ وقتآ کهـ میبینے بود و نبودِتـ فرقے ندارِھ... 〉 هَمونـ وقتایـے کهـ تا نباشیـ ، پیدآشـ ...

↲بعضے وقتآ بایَد قِیدِ احسآسو زد و گفتـ گور بابایِ دلِمـ ... اصنـ گورِ باباتـ عِشق !! 〉 هَمونـ وقتآ کهـ میبینے بود و نبودِتـ فرقے ندارِھ... 〉 هَمونـ وقتایـے کهـ تا نباشیـ ، پیدآشـ نیستـ ؛ 〉 وقتاییـ کهـ سَردیشـ از راهِ دور تَنِتو میلرزونهـ! ↲میدونے؟! ، باید اینـ ...

۲۵ فروردین 1396
7K
⇜ازتـ بدمـ میــآد -.- + دوبآرھ بغَل میخوایـ؟؟ ⇜ازتـ مُتنفــِرمـ -.- + بآشهـ بیآ بغلمـ (: ♡

⇜ازتـ بدمـ میــآد -.- + دوبآرھ بغَل میخوایـ؟؟ ⇜ازتـ مُتنفــِرمـ -.- + بآشهـ بیآ بغلمـ (: ♡

۱۹ فروردین 1396
7K
موهاܢܢ لَخــت بود ،،،☻ صافِ صاف ! ✽ ولے تو همیشـہ ازشوלּ متنفر بودے ؛ میگفتے حالتو بـہ هܢܢ میزنـہ ؛،؛ میگفتے موے فر دوست دارے ؛،؛✽ راستش اونموقـع دیگـہ براܢܢ اهمیت نداشت ڪـہ چـہ ...

موهاܢܢ لَخــت بود ،،،☻ صافِ صاف ! ✽ ولے تو همیشـہ ازشوלּ متنفر بودے ؛ میگفتے حالتو بـہ هܢܢ میزنـہ ؛،؛ میگفتے موے فر دوست دارے ؛،؛✽ راستش اونموقـع دیگـہ براܢܢ اهمیت نداشت ڪـہ چـہ قدر بـہ موهاے صافܢܢ علاقـہ دارܢܢ ؛ فقط یـہ دراڪولـآے اخمو تو ذهنܢܢ بود ؛،؛ ...

۱۷ فروردین 1396
10K
- چے کار کنمـ حالِتـ خوبـ شهـ؟ (: اینجوریـ نباشے ... مثلِ قبلَناتـ صدایـِ خندتـ گوشِع همه رو کَر کنهـ... مثل قَبلنا همع از خندعـ های قشنگِتـ خَندشونـ بِگیرهـ ... + مـُخَمو مُتلاشے کُن :} ...

- چے کار کنمـ حالِتـ خوبـ شهـ؟ (: اینجوریـ نباشے ... مثلِ قبلَناتـ صدایـِ خندتـ گوشِع همه رو کَر کنهـ... مثل قَبلنا همع از خندعـ های قشنگِتـ خَندشونـ بِگیرهـ ... + مـُخَمو مُتلاشے کُن :} بعد از نو دوبارھِ درستش کنـ اینجورے میشمـ همونیع کِ بودمـ چونـ فقط اینجوریـِ کهـ ...

۱۲ فروردین 1396
7K
←مَنـ عَز هَمونـ دُختـراییَمـ ←کعـِ بَعد ... ←عَز دو قَطرعـ

←مَنـ عَز هَمونـ دُختـراییَمـ ←کعـِ بَعد ... ←عَز دو قَطرعـ "اَشکـ" ←پآ روے ؛ ←همعـِ چیـ میزارِعـ و ←بـآ زِندگیشـ میجَنگعـِ ‹•.•›

۱۱ فروردین 1396
7K
❢ هَفتـ سینـ اِم‍ ‍س‍ ‍آل‍ ‍َم‍ـ تَکمیل شُد (: ↯سَـرد شدنِتـ ↯سرزنشِـ بَقیعـ ↯سَرمایِـ وُجودتـ ↯سیآهیهـ روزآمـ ↯سوختنَمـ تو نبودنِتـ ↯سَرکَردنـ بدونعـ تو ↯سقط کَردنعـ رویآهآمـ .... ๏_๏

❢ هَفتـ سینـ اِم‍ ‍س‍ ‍آل‍ ‍َم‍ـ تَکمیل شُد (: ↯سَـرد شدنِتـ ↯سرزنشِـ بَقیعـ ↯سَرمایِـ وُجودتـ ↯سیآهیهـ روزآمـ ↯سوختنَمـ تو نبودنِتـ ↯سَرکَردنـ بدونعـ تو ↯سقط کَردنعـ رویآهآمـ .... ๏_๏

۱۱ فروردین 1396
7K
✘ میدونے فَرق مَنو تو چے بــود؟! ✓ منـ وقتے داشتمـ بهتـ پیآمـ میدادمـ هَر 5 ثآنیهـ گوشیمو چِڪ میکردَمـ ببینمـ جَوابـ دادیـ یا نهـ ... ولے تو هَر 5 دَقیقه یادِتـ میومَد کهـ عِع ...

✘ میدونے فَرق مَنو تو چے بــود؟! ✓ منـ وقتے داشتمـ بهتـ پیآمـ میدادمـ هَر 5 ثآنیهـ گوشیمو چِڪ میکردَمـ ببینمـ جَوابـ دادیـ یا نهـ ... ولے تو هَر 5 دَقیقه یادِتـ میومَد کهـ عِع مَن داشتمـ پیامـ میدادَمـ *-* ✓ مَن وقتے داشتمـ بآهاتـ حرفـ میزدَمـ جَوابِ هیچکسـو نِمیدادمـ ...

۱۱ فروردین 1396
10K
❢ هَمهـ فِکر میکُنَنـ مَنـ قَوی‌تَرین دُختَر دُنیامـ *-* ❢ هَمه میگَنـ تُ میتونے (: ❢ تُ بآیَد دَرڪ کُنے (: ❢ تُ توآنآییشُ دآرے (: ❢ اِمروز فَریآد میزَنَمـُ میگَمـ مَن خَسته‌اَمـ (: ❢ ...

❢ هَمهـ فِکر میکُنَنـ مَنـ قَوی‌تَرین دُختَر دُنیامـ *-* ❢ هَمه میگَنـ تُ میتونے (: ❢ تُ بآیَد دَرڪ کُنے (: ❢ تُ توآنآییشُ دآرے (: ❢ اِمروز فَریآد میزَنَمـُ میگَمـ مَن خَسته‌اَمـ (: ❢ اَز این هَمه قُدرَتـ خَسته‌اَمـ (: ❢ میخوآمـ ڪہ دیگه نَتونَمـ (: ❢ میخوآمـ ضَعیف‌تَرین ...

۱۱ فروردین 1396
8K
◇ یهـ دَردایـے هستَن بهـ اسمـِ

◇ یهـ دَردایـے هستَن بهـ اسمـِ "نِمیدونَمـ" ... اینـ دُکترایـِ اَحمَق فِکر میکُنَنـ مُشکلتـ افسُردگیهـ یآ سادیسمـِ شَدید و اسکیزوفِرنے یآ حتے مآزوخیسمـ ! وَلے تو مشکلتـ فَقط نِمیدونمـہ :) /نِمیدونما/ عَجیبـ مَزه یـ زَهرمارے دارنـ یهـ چے تو مآیه هایـ خوردنـِ بستنے وانیلے یَخـ زدهـ بآ دهنِ پُر خونـ ...

۱۱ فروردین 1396
8K
ma ke khobim HasoOda dar Che halan?? فراموشم نکن ، حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد:)

ma ke khobim HasoOda dar Che halan?? فراموشم نکن ، حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد:)

۹ فروردین 1396
9K
#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

۱ فروردین 1396
11K
سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

۳۰ اسفند 1395
9K
مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

۱۴ اسفند 1395
7K
کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

۳ اسفند 1395
10K
عِشقِ مَـن صِـدآت آرامِش مَحضِ❤:) امــیــرمــ :)

عِشقِ مَـن صِـدآت آرامِش مَحضِ❤:) امــیــرمــ :)

۳۰ بهمن 1395
8K
تـو مورفـــین مَــنے اعتــیاد بہ بوے تَـــنِت :) قلبـمـ تـو سینـه میکوبهـ تا وقتـے تـورو دارم همـه چـے خـوبـهـ.... عاشقتم عشق من :)

تـو مورفـــین مَــنے اعتــیاد بہ بوے تَـــنِت :) قلبـمـ تـو سینـه میکوبهـ تا وقتـے تـورو دارم همـه چـے خـوبـهـ.... عاشقتم عشق من :)

۲۱ بهمن 1395
7K
یِه‍ْ رُوز خَستِه‍ْ نِشَستِه‍ْ بُود تَهِ‍ مَغازِه‍ْ وُ سیگـار میکِشیدْ وُ چِرتْ وُ پِرتْ میگُفتْ وُ میخِندید ... پُرسیدَمـ : + چِتِه‍ اِمروز ؟! گُفتْـ : - اِمروز ؟! گُفتَمـ : + آرِه‍ ، پَس ...

یِه‍ْ رُوز خَستِه‍ْ نِشَستِه‍ْ بُود تَهِ‍ مَغازِه‍ْ وُ سیگـار میکِشیدْ وُ چِرتْ وُ پِرتْ میگُفتْ وُ میخِندید ... پُرسیدَمـ : + چِتِه‍ اِمروز ؟! گُفتْـ : - اِمروز ؟! گُفتَمـ : + آرِه‍ ، پَس کِی ؟! گُفت : - صُحبَتِه‍ اِمروزْ وُ دیروز ... گُفتَمـ : + پَ چی ...

۲۱ بهمن 1395
7K
♣- کُلِ پآییز و زِمِستون یھ طَرَف| ♣- هـآ کردَن رو شیشِھ مآشین| ♣- و اون قَلبِ کھ بھ یادِھ یکے میکشے| ♣- یھ طَرَف|....♥

♣- کُلِ پآییز و زِمِستون یھ طَرَف| ♣- هـآ کردَن رو شیشِھ مآشین| ♣- و اون قَلبِ کھ بھ یادِھ یکے میکشے| ♣- یھ طَرَف|....♥

۲۰ بهمن 1395
5K