یـِ کیـکـ خیلیـ خوشـ طعمــ بـا چنـد تـا شمعـ روشـنـ یکیـ به نیتــ تـو ، یکیــ از طـرفـ منـ الهیــ کـ هـزار ســالـ همـینـ جـشنــو بگـــیریمـ بخاطــر وجودتـ بـ افتخـار بودنـ ....تولدتــ مبارکـ.... 🎁 🎉 ...

یـِ کیـکـ خیلیـ خوشـ طعمــ بـا چنـد تـا شمعـ روشـنـ یکیـ به نیتــ تـو ، یکیــ از طـرفـ منـ الهیــ کـ هـزار ســالـ همـینـ جـشنــو بگـــیریمـ بخاطــر وجودتـ بـ افتخـار بودنـ ....تولدتــ مبارکـ.... 🎁 🎉 💝 🎆 #yugyeom #yg #got7 #igot7 #ahgase #hbd

۲۱ ساعت پیش
2K
#rose #my_myth

#rose #my_myth

۱ روز پیش
2K
#rose #my_myth

#rose #my_myth

۲ روز پیش
5K