۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
تفسیرتون از تصویر؟

تفسیرتون از تصویر؟

۳ هفته پیش
2K
وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فکر کنیم ! دوستش داریم ؛ در صورتی که چیزی از احساساتِ او نمی دانیم. به خاطرش به هر دَری می زنیم، هر ...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فکر کنیم ! دوستش داریم ؛ در صورتی که چیزی از احساساتِ او نمی دانیم. به خاطرش به هر دَری می زنیم، هر کاری می کنیم، تا شاید بتوانیم دلش را بدست آوریم .. امّـا او اصلـاً به ...

۳ هفته پیش
42K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K