حس کسی رو دارم ک اسید خورده ، حنجرش سوخته و توش داره آتیش میگیره ؛ ولی نه میتونه داد بزنه ، نه کمک بخواد :)

حس کسی رو دارم ک اسید خورده ، حنجرش سوخته و توش داره آتیش میگیره ؛ ولی نه میتونه داد بزنه ، نه کمک بخواد :)

۶ روز پیش
48