راش̶̶ـrasha̶̶ـ̶̶ـا

Free_Net

﴾﷽﴿
ؕʰۘᶦ ' ʷؗᵉۜˡۡᶜۢᵒۚᵐۢ○ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ

[...ᵇʸᵉ]
ᵃᵘᵗᵘᵐⁿ[♡]ᵇᵒʸツ
آبّٔـ[20]ـًٍـٌٓآنـِٖٔـُّ
عَــرَبــّْـٰٔ[بآ اِفتِخآر♤]ـٖٓـٌٍـ

وَ خُلاصِه میشَوَم دَر چَند خَط شِعر رویِ کاغَذی مُچالِه دَر گوشِه‌ای اَز خانِه‌ای مَتروکِه!!:)
وَ گُم‌شُدِه‌ای هَستَم در جَهانی با رَنگ‌هایی اَز جِنسِ شِعر ، مَنطِق ، فَلسَفِه وَ اَدَبیات!!:)...
□■□■
『صـُلح طَلـَب اَمّـا جـَنگ بـَلَد..!』

•|اَڱِھ ڔَفتٰاڔِ بَڊۍ اَزَموݧ ڊیڊۍ
قَطعاً ݪیٰاقَټِ خوب بوڊَنِموݧ رُو نَڊاشټۍ ڊیڱھ:)|•

•|مَن بِینِ آدَما فَرق نِمیزارَم،هَمِه بِه یِه اَندازِه بَرام مُهِم نیستَن:)√|•

ۡۢᵒۘᵏۗッ
۞

-گآهی تُف کَردَن پُشتِ سَرِ کَسی ، اَز آب ریختَن مُقَدَس‌تَرِه!:/ 😐💦✌️

-گآهی تُف کَردَن پُشتِ سَرِ کَسی ، اَز آب ریختَن مُقَدَس‌تَرِه!:/ 😐💦✌️

۲۴ مهر 1398
5K
-عِشقَت گِریستَنِ بی‌اَشک رآ بِه مَن آموخت...ッ♡ [نزار قبانی]

-عِشقَت گِریستَنِ بی‌اَشک رآ بِه مَن آموخت...ッ♡ [نزار قبانی]

۲۲ مهر 1398
624
-کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتآنَت بودَم سَهمَم بوسِه‌هآیی عَمیق جآیَم هَر جآ کِه تُو بآشی وَ حَوآسَت هَمیشِه بِه اینکِه مَرآ کَم نَیاوَری... میشُدَم عآدَتَت، وآبَستِگی‌اَت پَنآهگآهِ لَحظِه‌‌هآیِ کَلآفِگی‌اَت وَ رَفیقِ روز وَ شَب‌هآیِ تَنهایی‌اَت... کآش ...

-کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتآنَت بودَم سَهمَم بوسِه‌هآیی عَمیق جآیَم هَر جآ کِه تُو بآشی وَ حَوآسَت هَمیشِه بِه اینکِه مَرآ کَم نَیاوَری... میشُدَم عآدَتَت، وآبَستِگی‌اَت پَنآهگآهِ لَحظِه‌‌هآیِ کَلآفِگی‌اَت وَ رَفیقِ روز وَ شَب‌هآیِ تَنهایی‌اَت... کآش سیگآرِ بِینِ اَنگُشتانَت بودَم وَ تُو بی‌اِرآدِه‌تَرین آدَمِ دُنیآ هَر بآر میخوآستی اَمّآ نَمی‌تَوآنِستی تَرکَم ...

۱۳ مرداد 1398
867
-آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡ #راشا_نویس !:) #what_is_love ?!... #it_is_you :) #Rasha

-آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡ #راشا_نویس !:) #what_is_love ?!... #it_is_you :) #Rasha

۲۵ تیر 1398
745
-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐😌✋️

-مَن مِنَتِ کَسی رُو نِمیکِشَم بودی خُوش نَبودی خُوش‌تَرッ♡😐😌✋️

۲۲ تیر 1398
1K
-این هَمه فآصِلِه دَر جآدِه‌یِ صَد رِیلِ قَطآر بآلِ پَروآزِ دِلَم کو کِه بِه سویَت بِپَرَم مَن خُدآیِ غَزَلِ نآبِ نِگآهَت شُدِه‌اَم اَز رَگِ گَردَنِ تُو، مَن بِه تُو نَزدیک‌تَرَم بَستِه بَستِه کُدِئین خُوردَمُ خوآبَم ...

-این هَمه فآصِلِه دَر جآدِه‌یِ صَد رِیلِ قَطآر بآلِ پَروآزِ دِلَم کو کِه بِه سویَت بِپَرَم مَن خُدآیِ غَزَلِ نآبِ نِگآهَت شُدِه‌اَم اَز رَگِ گَردَنِ تُو، مَن بِه تُو نَزدیک‌تَرَم بَستِه بَستِه کُدِئین خُوردَمُ خوآبَم نَگِرِفت پِدَرِ عِشق بِسوزَد کِه دَر آمَد پِدَرَم بی تُو دُنیآ بِه دَرَک بی تُو ...

۱۷ تیر 1398
1K
-دَر این رَختِخوآبِ نَمنآکی کِه بویِ عَرَق گِرِفتِه بود. وَقتی کِه پِلک‌هآیِ چِشمَم سَنگین می‌شُد وَ می‌خوآستَم خُودَم رآ تَسلیمِ نیستی وَ شَب جآوِدآنی بُکُنَم هَمِه‌یِ یآدبودهآیِ گُمشُدِه وَ تَرس‌هآیِ فَرآموش شُدِه‌اَم» اَز سَر نو ...

-دَر این رَختِخوآبِ نَمنآکی کِه بویِ عَرَق گِرِفتِه بود. وَقتی کِه پِلک‌هآیِ چِشمَم سَنگین می‌شُد وَ می‌خوآستَم خُودَم رآ تَسلیمِ نیستی وَ شَب جآوِدآنی بُکُنَم هَمِه‌یِ یآدبودهآیِ گُمشُدِه وَ تَرس‌هآیِ فَرآموش شُدِه‌اَم» اَز سَر نو جآن می‌گِرِفت: تَرسِ این کِه پَرهآیِ مُتَکآ تیغِه‌یِ خَنجَر بِشَوَد. دُگمِه‌یِ سَترِه‌اَم بی‌اَندآزِه بُزُرگ - ...

۱۱ تیر 1398
2K
آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو ...

آخَرَش میکُشَد جآدویِ چَشمآت مَرآ مَنِه دِل‌خَستِه اَز عِشقِ تُو بیمآر بِخُدآ این هَمِه دِلبَری اِنصاف نیست مَنِه دِل‌خَستِه رآ کَم بِدِه آزآر ضَرَبآنَم تُویی، وِردِ زَبآنَم تُویی جآن وُ جَهانَم تُویی عِشق تُویی تُو عآشِق وُ شِیدآ مَنَم مَحوِ تَمآشآ مَنَم عِشق تُویی تُو:)♡ #Aron_Afshar #Gisoo_Parishan

۹ تیر 1398
706
-کآش مَغزَم بآلآ میآوُرد هَمِه خآطِرآتُ...!ッ♡

-کآش مَغزَم بآلآ میآوُرد هَمِه خآطِرآتُ...!ッ♡

۳۰ خرداد 1398
530
-مَن می‌تَوآنَم ‏جآیِ سیگآر نَقّآشی بِکِشَم ‏بآ دوغ مَست کُنَم ‏بآ وَسآیِلِ خآنِه تَمآمِ شَب رآ تآنگُو بِرَقصَم ‏وَ بِه جآیِ تُو ‏بآلِشتَکِ دُورآنِ کودَکی‌اَم رآ دَر آغوش بِگیرَم ‏تُو بَرآیِ فَرآموش کَردَنِ کَسی کِه ...

-مَن می‌تَوآنَم ‏جآیِ سیگآر نَقّآشی بِکِشَم ‏بآ دوغ مَست کُنَم ‏بآ وَسآیِلِ خآنِه تَمآمِ شَب رآ تآنگُو بِرَقصَم ‏وَ بِه جآیِ تُو ‏بآلِشتَکِ دُورآنِ کودَکی‌اَم رآ دَر آغوش بِگیرَم ‏تُو بَرآیِ فَرآموش کَردَنِ کَسی کِه بی‌نَظیر ‏دوستَت دآشت ‏چِه خوآهی کَرد؟... ‌‌‌ッ♡ [رسول ادهمی]

۲۷ خرداد 1398
1K
-نَه حُوصِلِه‌یِ آدَمِ جَدید هَست ، نَه توآنِ تَحَمُلِ آدَمآیِ قَدیمッ♡👀😶✋️

-نَه حُوصِلِه‌یِ آدَمِ جَدید هَست ، نَه توآنِ تَحَمُلِ آدَمآیِ قَدیمッ♡👀😶✋️

۲۶ خرداد 1398
547
-چِرآ رَنجَم می‌دَهی؟ +چُون دوستَت دآرَم. آنگآه او خَشمگین می‌شُد. -نَه، دوستَم نَدآری. وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، خُوشیَش رآ می‌خوآهیم نَه رَنجَش رآ. +وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، تَنهآ یِک چیز رآ می‌خوآهیم: عِشق ...

-چِرآ رَنجَم می‌دَهی؟ +چُون دوستَت دآرَم. آنگآه او خَشمگین می‌شُد. -نَه، دوستَم نَدآری. وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، خُوشیَش رآ می‌خوآهیم نَه رَنجَش رآ. +وَقتی کَسی رآ دوست دآریم، تَنهآ یِک چیز رآ می‌خوآهیم: عِشق رآ، حَتّیٰ بِه قِیمَتِ رَنج. -پَس، تُو بِه عَمد مَرآ رَنج می‌دَهی؟ +بَلِه، بَرآیِ این ...

۲۴ خرداد 1398
1K
-شُدِه حَتّیٰ بآرهآ خوآستِه‌اَم نَبینَمَت امّا... هَمین کِه چَشمآنَم رآ میبَندَم اَز گونِه‌هآیَم سَرآزیر می‌شَوی...ッ♡

-شُدِه حَتّیٰ بآرهآ خوآستِه‌اَم نَبینَمَت امّا... هَمین کِه چَشمآنَم رآ میبَندَم اَز گونِه‌هآیَم سَرآزیر می‌شَوی...ッ♡

۲۱ خرداد 1398
709
-مَن خُودَم بِه خُودَم میگَم عآشِقِتَم دُو ثآنیِه بَعدِش خَندَم میگیرِه شُمآ چِجوری دوست دآشتَن‌هآیِ بَقیِه رُو بآوَر میکُنین؟!ッ😐👐

-مَن خُودَم بِه خُودَم میگَم عآشِقِتَم دُو ثآنیِه بَعدِش خَندَم میگیرِه شُمآ چِجوری دوست دآشتَن‌هآیِ بَقیِه رُو بآوَر میکُنین؟!ッ😐👐

۲۰ خرداد 1398
797
یِه بآزی ، شَبیِه دُو خَطِ مُوآزی کِه بآیَد دُوتآیی بِبآزیم ، یِه آهَنگِ دیگِه بِسآزیم یِه حَسرَت ، کِه اَز سینِه میخونِه بَرگَرد پُر اَز دودُو فَریآدُو سَردَرد ، کِه بآ حِسِ تَنهآیی سَر ...

یِه بآزی ، شَبیِه دُو خَطِ مُوآزی کِه بآیَد دُوتآیی بِبآزیم ، یِه آهَنگِ دیگِه بِسآزیم یِه حَسرَت ، کِه اَز سینِه میخونِه بَرگَرد پُر اَز دودُو فَریآدُو سَردَرد ، کِه بآ حِسِ تَنهآیی سَر کَرد هَنوز هیچ ، یِکی بَعد تُو مِشکی پوشید نَبودیُ عَکسآتُو بوسید ، چِه سآدِه ...

۱۹ خرداد 1398
1K
نصف شبی(البته صبح😐بامدادِ دیگه)گرسنه شی ، جاسوسانه و مخفیانه بری سراغ یخچال:|😬😆 شربت پرتغال و چندتا دونه کیک(ظاهرا قنادیِ😐اسم دقیقشو نمیدونم ، بش میگم کیک:/😂)و قَربوج(به عربی^^)پیدا کردم. خوش‌مزه بید😋نوش‌ِ‌جانم-_-😌 ساعت ۵ و خورده‌ایِ صبح ...

نصف شبی(البته صبح😐بامدادِ دیگه)گرسنه شی ، جاسوسانه و مخفیانه بری سراغ یخچال:|😬😆 شربت پرتغال و چندتا دونه کیک(ظاهرا قنادیِ😐اسم دقیقشو نمیدونم ، بش میگم کیک:/😂)و قَربوج(به عربی^^)پیدا کردم. خوش‌مزه بید😋نوش‌ِ‌جانم-_-😌 ساعت ۵ و خورده‌ایِ صبح ملت خوابن اونوقت من عین دزد اینور اونورو نگا میکنم کسی بیدار شه نبینه یواشکی ...

۱۸ خرداد 1398
579
-فی قَلبی حَطِیتِک وَ بِالتَهانی خَصِیتِک وَ عَلیٰ الناس أغلَیتِک بِعید الفِطِر هَنیتِک♡ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ عید سعید فطر مبارک:]🌼✨ #Rasha #عید_فطر #عیدتون_مبارک

-فی قَلبی حَطِیتِک وَ بِالتَهانی خَصِیتِک وَ عَلیٰ الناس أغلَیتِک بِعید الفِطِر هَنیتِک♡ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ عید سعید فطر مبارک:]🌼✨ #Rasha #عید_فطر #عیدتون_مبارک

۱۵ خرداد 1398
566
-میدآنَم کِه دیگَر دوستَم نَدآری... سآل هآ پیش اَزین بِه مَن گُفتی کِه «مَرآ هیچ دوست می دآری؟» گونِه اَم گَرم شُد زِ سُرخی ی ِ شَرم شآد وَ سَرمَست گُفتَمَت «آری!» بآز دیروز جَهد ...

-میدآنَم کِه دیگَر دوستَم نَدآری... سآل هآ پیش اَزین بِه مَن گُفتی کِه «مَرآ هیچ دوست می دآری؟» گونِه اَم گَرم شُد زِ سُرخی ی ِ شَرم شآد وَ سَرمَست گُفتَمَت «آری!» بآز دیروز جَهد می کَردی کِه زِ عَهدِ قَدیم یآد آرَم. سَرد وَ بی اِعتِنآ تُو رآ گُفتَم ...

۱۵ خرداد 1398
3K
-چِقَدر قَشَنگ دُروغ میگید ، وَ مآ چِقَدر اَحمَقآنِه بآوَرِتون میکُنیم!...ッ👐👣

-چِقَدر قَشَنگ دُروغ میگید ، وَ مآ چِقَدر اَحمَقآنِه بآوَرِتون میکُنیم!...ッ👐👣

۱۳ خرداد 1398
534
-مَرآ بِبَر آنجآ کِه تُو بآشی ... مَن بآشَم ... وَ هیچ اَثَری اَز پآیِ رَفتَن نَبآشَد...ッ♡ [المیرا دهنوی]

-مَرآ بِبَر آنجآ کِه تُو بآشی ... مَن بآشَم ... وَ هیچ اَثَری اَز پآیِ رَفتَن نَبآشَد...ッ♡ [المیرا دهنوی]

۱۰ خرداد 1398
393