۱ هفته پیش
5K
خوب شد استیو جابز مرد و این روزا رو ندید

خوب شد استیو جابز مرد و این روزا رو ندید

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی! مگر از خودت. متوجه میشوی، بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد، متوجه میشوی روی بعضی، هر چند صمیمی، اما نباید ...

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی! مگر از خودت. متوجه میشوی، بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد، متوجه میشوی روی بعضی، هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد، میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت، و این اصلا تلخ ...

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
937
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
21K
۲ هفته پیش
20K
هموطن گرامی موعد خرید همسر به برچسب مصونیت انرژی وی دقت کنید

هموطن گرامی موعد خرید همسر به برچسب مصونیت انرژی وی دقت کنید

۲ هفته پیش
10K
۲ هفته پیش
7K