حلیمه

Halimek

خدایا ممنون که هستم ودوباره دارم نفس میکشم

جایی خوبی

جایی خوبی

۱ هفته پیش
8K
زبیاست

زبیاست

۱ هفته پیش
4K
دوست دارم

دوست دارم

۱ هفته پیش
3K
دردبه دردم

دردبه دردم

۱ هفته پیش
3K
شایدروزی بهم هدیه دادشود

شایدروزی بهم هدیه دادشود

۱ هفته پیش
3K
هیچ وقت مثل،گل نبودم

هیچ وقت مثل،گل نبودم

۱ هفته پیش
3K
جانم

جانم

۱ هفته پیش
3K
الهی

الهی

۱ هفته پیش
3K
خوش بحالت

خوش بحالت

۱ هفته پیش
3K
صبح بخیر می دانم بایدگفت ظهربخیر

صبح بخیر می دانم بایدگفت ظهربخیر

۱ هفته پیش
3K
ای کاش قلبم آرام شود

ای کاش قلبم آرام شود

۱ هفته پیش
3K
این جاست جات

این جاست جات

۱ هفته پیش
3K
اشک چشم نگاه

اشک چشم نگاه

۱ هفته پیش
3K
مثل خودمی

مثل خودمی

۱ هفته پیش
2K
چقدردوست دارم بایکی حرف بزنم

چقدردوست دارم بایکی حرف بزنم

۱ هفته پیش
2K
اره بخنده

اره بخنده

۱ هفته پیش
2K
عاشقتم

عاشقتم

۱ هفته پیش
2K
این قلبم

این قلبم

۱ هفته پیش
2K
شایدهیچ رقت قمستم نمیشه

شایدهیچ رقت قمستم نمیشه

۱ هفته پیش
2K
شایدروزی بتوانم بخندم

شایدروزی بتوانم بخندم

۱ هفته پیش
2K