🌹 ماسوله _ گیلان سهراب سپهری در سفر خود به ماسوله، توصیف زیبایی از این شهر کرد و گفت: به ماسوله آمدیم که از ماسوله بنویسیم ماسوله را نمی شود نوشت ماسوله را باید دید ...

🌹 ماسوله _ گیلان سهراب سپهری در سفر خود به ماسوله، توصیف زیبایی از این شهر کرد و گفت: به ماسوله آمدیم که از ماسوله بنویسیم ماسوله را نمی شود نوشت ماسوله را باید دید و به تماشای آن همه خانه که به پهنه ی کوه نشسته است ایستاد در ...

۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K