به دختری که دوستون داره توجه کنید قبل از اینکه یکی دیگه بهش توجه کنه !..../:

به دختری که دوستون داره توجه کنید قبل از اینکه یکی دیگه بهش توجه کنه !..../:

۲ هفته پیش
5
وقتی باهام حرف میزنی نمیدونم باید حواسمو جمع حرفت کنم یا پرت صدااات ؟😍❤

وقتی باهام حرف میزنی نمیدونم باید حواسمو جمع حرفت کنم یا پرت صدااات ؟😍❤

۲ هفته پیش
4
خیلی بی هوا به عطر نفسهات،به گرمی دستات ،به زیبایی چشمات،به لبخندت و.... عادت کردم ... راستش من خیلی بی هوا عاشقت شدمممم❤

خیلی بی هوا به عطر نفسهات،به گرمی دستات ،به زیبایی چشمات،به لبخندت و.... عادت کردم ... راستش من خیلی بی هوا عاشقت شدمممم❤

۲ هفته پیش
5
😉😁😍🙆🙆

😉😁😍🙆🙆

۲ هفته پیش
4
you're Mine ❤❤ #H #

you're Mine ❤❤ #H #

۲ هفته پیش
4
مخصوصااا سر ریاضی😂😄😌😌

مخصوصااا سر ریاضی😂😄😌😌

۲ هفته پیش
4
تعریف از خود نباشه آذرماهیم....تولد همه آذرماهی مبارک....نوبتیم باشه نوبت حکومت ماست😍🙆❤🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂

تعریف از خود نباشه آذرماهیم....تولد همه آذرماهی مبارک....نوبتیم باشه نوبت حکومت ماست😍🙆❤🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂

۲ هفته پیش
11
💜💜💜

💜💜💜

۲ هفته پیش
4
💫وتنت وطنم....❤

💫وتنت وطنم....❤

۲ هفته پیش
7
💙

💙

۲ هفته پیش
4
👭💓💓

👭💓💓

۲ هفته پیش
4
دلم اینجارووو میخواد ....خیلی خوووبه 😍😍🙆❤❤

دلم اینجارووو میخواد ....خیلی خوووبه 😍😍🙆❤❤

۳ هفته پیش
4
💟

💟

۳ هفته پیش
4
خدایا مرسی ،نه فقط برای امروز برای هر روز ....💓

خدایا مرسی ،نه فقط برای امروز برای هر روز ....💓

۳ هفته پیش
4
💜👧👧😄😄

💜👧👧😄😄

۳ هفته پیش
4
دقیقاااا همینه ....چرا واقعا؟؟😂😂😂😂😊😊😊

دقیقاااا همینه ....چرا واقعا؟؟😂😂😂😂😊😊😊

۳ هفته پیش
90
💛💛💛💛💛💛

💛💛💛💛💛💛

۳ هفته پیش
4
من انقد دوست دارم که حتی وقتی کنارمی ، دلم برات تنگ میشه.....❤

من انقد دوست دارم که حتی وقتی کنارمی ، دلم برات تنگ میشه.....❤

۳ هفته پیش
4
I love this haircolor 💜💜💜💜

I love this haircolor 💜💜💜💜

۳ هفته پیش
7
🌌🌌

🌌🌌

۳ هفته پیش
7