هومن

Homan74

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم
تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن...