همایون

Homayn

از قهر تو خسته م از دوری میترسم
تو قهر و اداهات بازم چشمامو بستم
از قهر تو خسته م از اطوار و اداهات
ببین محاله اینجوری بمونم دیگه باهات

#کدوم

#کدوم

۱۸ ساعت پیش
6K
۱۸ ساعت پیش
5K
۱۸ ساعت پیش
5K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
4K
۱۸ ساعت پیش
3K
۱۸ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K