همایون

Homayn

من منم....پسری از همین خاک
با یک پیچیدگی ساده و مقداری بــی حوصِــلِگــیه زیـــاد !!!
تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم... 

آرزو طلب نمیكنم، آرزو میــــــسازم...

لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر می کنی 

من هـمانـــــی ام که حتی فکــرش را هم نمی توانی بکنی ...

لبخند می زنم و او فکر میکند بازی را برده 

هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم...

زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد

زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند

مــَـــن زانــو نمـــی زَنم....


۳ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
4K
؟

؟

۵ ساعت پیش
5K
۵ ساعت پیش
5K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
4K
میلرزونه این زلزله قلبم و دین و ایمونم و زندگیمو بهم ریخته چشات یه آدم توی زندگی غیر اینکه کسی مث تو داشته باشه مگه چیری میخواد حدی دل بردن واسه تو مردن همه ی ...

میلرزونه این زلزله قلبم و دین و ایمونم و زندگیمو بهم ریخته چشات یه آدم توی زندگی غیر اینکه کسی مث تو داشته باشه مگه چیری میخواد حدی دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بده حالم دلم دیگه طاقت نداره دلم بی قراره داره کم ...

۷ ساعت پیش
4K
#کدوم ؟

#کدوم ؟

۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K
۷ ساعت پیش
2K