همایون

Homayn

من منم... پسری از همین خاک
با یک پیچیدگی ساده و مقداری بــی‌حوصِــلِگــیه زیـــاد !!
تخریب می‌کنم آنچه را که نمی‌توانم باب میلم بسازم... 
آرزو طلب نمیکنم، آرزو میــــــسازم...
لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر می‌کنی 
من هـمانـــــی‌ام که حتی فکــرش را هم نمی‌توانی بکنی ...
لبخند می‌زنم و او فکر می‌کند بازی را برده 
هرگز نمی‌فهمد با هر کسی رقابت نمی‌کنم...
زانــو نمـــی‌زَنم ،
حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد
زانــو نمـــی‌زَنم، حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند.

مــَـــن زانـــــــو نمـــی‌زَنم....

بیشتر  بیشتر