۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
ولی خودت گفتی تا منو دیدی عقل از سر پرید🙀 #putak

ولی خودت گفتی تا منو دیدی عقل از سر پرید🙀 #putak

۴ روز پیش
4K
میگف هرموقع ی مورچع تونس ی انسانو له کنع هرموقع نور خورشید ب اتمام رسید دوص داشتن منم تموم میشع👀 نمیدونم یدفع چیشد همه عین اتفاقا افتاد...

میگف هرموقع ی مورچع تونس ی انسانو له کنع هرموقع نور خورشید ب اتمام رسید دوص داشتن منم تموم میشع👀 نمیدونم یدفع چیشد همه عین اتفاقا افتاد...

۵ روز پیش
7K
کدوم حرفتونو باور کنم اخه🙃

کدوم حرفتونو باور کنم اخه🙃

۵ روز پیش
6K
برای ی مدت شاید خیلی طولانی میرم=)👋 مرسی از دوستای خوبم🙏♥

برای ی مدت شاید خیلی طولانی میرم=)👋 مرسی از دوستای خوبم🙏♥

۵ روز پیش
6K
کی ارزو کرد امشب دلم بگیره🙇 برید بهش بگین داره گریم میگیره🙀 بودنم مگه مهمه برات😹 به همه سپردی بگی سمتم نیاد🙃 ♥ #saaren#mokhatb

کی ارزو کرد امشب دلم بگیره🙇 برید بهش بگین داره گریم میگیره🙀 بودنم مگه مهمه برات😹 به همه سپردی بگی سمتم نیاد🙃 ♥ #saaren#mokhatb

۵ روز پیش
6K
srm bia=)

srm bia=)

۵ روز پیش
6K
تُ کِ فَهمیدِه بودی👀 دآرَم وآبَستِه میشَم😻 دُنیآم چِ تآریک میشِه☻ چِشآت کِ بَستِه میشَن😌 تُ کِ فَهمیدِه بودی🙄 دآرَم وآبَستِه میشَم💕 رَفتی امآ مَن اَز تُ😔 فِکر نَکُن خَستِه میشَم🙃👐 #Gzband#mokhatb♥

تُ کِ فَهمیدِه بودی👀 دآرَم وآبَستِه میشَم😻 دُنیآم چِ تآریک میشِه☻ چِشآت کِ بَستِه میشَن😌 تُ کِ فَهمیدِه بودی🙄 دآرَم وآبَستِه میشَم💕 رَفتی امآ مَن اَز تُ😔 فِکر نَکُن خَستِه میشَم🙃👐 #Gzband#mokhatb♥

۶ روز پیش
3K
دیگِع طآقَت نَدآرَم🙇 هیشکیو بآوَر نَدآرَم👐 #putak#mokhatb

دیگِع طآقَت نَدآرَم🙇 هیشکیو بآوَر نَدآرَم👐 #putak#mokhatb

۷ روز پیش
3K
عزین ب بعد ترجیح میدم فقط بخندم تا بخوام برا هرکسی(...) توضیح بدم چمع🤗

عزین ب بعد ترجیح میدم فقط بخندم تا بخوام برا هرکسی(...) توضیح بدم چمع🤗

۷ روز پیش
3K
میشه ینی؟😻😻😻😹😹😹

میشه ینی؟😻😻😻😹😹😹

۷ روز پیش
3K
بِ سَرَم زَدِع بِکَّنَم اَز تُ👐 بِزَنَم زیرِ هَر چی کِ هستُ👣 نمیخآم جُِلو رآهِ تُ سَد شَم☔🌊 بیخیآل بِزآ آدَمِ بَد شَم👽👿

بِ سَرَم زَدِع بِکَّنَم اَز تُ👐 بِزَنَم زیرِ هَر چی کِ هستُ👣 نمیخآم جُِلو رآهِ تُ سَد شَم☔🌊 بیخیآل بِزآ آدَمِ بَد شَم👽👿

۱ هفته پیش
3K
خُوشبَختیت آرِزومِ🙃♥

خُوشبَختیت آرِزومِ🙃♥

۱ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
7K
وَلیع یآدِتون بآشِع بآ هَر کُدومِتون خوب بودَم یِع دآستآنی دَرآوُردین😹👐

وَلیع یآدِتون بآشِع بآ هَر کُدومِتون خوب بودَم یِع دآستآنی دَرآوُردین😹👐

۳ هفته پیش
5K
تَنهآ جآیی کِ مَن خُودِع وآقِعیمم... کِنآرِ

تَنهآ جآیی کِ مَن خُودِع وآقِعیمم... کِنآرِ "طُ"عه👀💕

۴ هفته پیش
5K
من عادمیم ک همع چیو میریزم تو خودم🙄😌🖖 ادعا نکن ک منو میشناسی🤗😹💋

من عادمیم ک همع چیو میریزم تو خودم🙄😌🖖 ادعا نکن ک منو میشناسی🤗😹💋

۲۸ دی 1396
1K
اگع

اگع "طُ" نبودی معلوم نیس تاحالا چن بار پریدع بودم🙏👀💕

۲۸ دی 1396
1K
بدونع

بدونع "طُ" فردایی نیس=]♡

۲۸ دی 1396
1K