۲۷ بهمن 1396
4K
۲۶ بهمن 1396
4K
ولی خودت گفتی تا منو دیدی عقل از سر پرید🙀 #putak

ولی خودت گفتی تا منو دیدی عقل از سر پرید🙀 #putak

۲۶ بهمن 1396
5K
میگف هرموقع ی مورچع تونس ی انسانو له کنع هرموقع نور خورشید ب اتمام رسید دوص داشتن منم تموم میشع👀 نمیدونم یدفع چیشد همه عین اتفاقا افتاد...

میگف هرموقع ی مورچع تونس ی انسانو له کنع هرموقع نور خورشید ب اتمام رسید دوص داشتن منم تموم میشع👀 نمیدونم یدفع چیشد همه عین اتفاقا افتاد...

۲۶ بهمن 1396
8K
کدوم حرفتونو باور کنم اخه🙃

کدوم حرفتونو باور کنم اخه🙃

۲۶ بهمن 1396
6K
برای ی مدت شاید خیلی طولانی میرم=)👋 مرسی از دوستای خوبم🙏♥

برای ی مدت شاید خیلی طولانی میرم=)👋 مرسی از دوستای خوبم🙏♥

۲۵ بهمن 1396
7K
کی ارزو کرد امشب دلم بگیره🙇 برید بهش بگین داره گریم میگیره🙀 بودنم مگه مهمه برات😹 به همه سپردی بگی سمتم نیاد🙃 ♥ #saaren#mokhatb

کی ارزو کرد امشب دلم بگیره🙇 برید بهش بگین داره گریم میگیره🙀 بودنم مگه مهمه برات😹 به همه سپردی بگی سمتم نیاد🙃 ♥ #saaren#mokhatb

۲۵ بهمن 1396
8K
srm bia=)

srm bia=)

۲۵ بهمن 1396
7K
تُ کِ فَهمیدِه بودی👀 دآرَم وآبَستِه میشَم😻 دُنیآم چِ تآریک میشِه☻ چِشآت کِ بَستِه میشَن😌 تُ کِ فَهمیدِه بودی🙄 دآرَم وآبَستِه میشَم💕 رَفتی امآ مَن اَز تُ😔 فِکر نَکُن خَستِه میشَم🙃👐 #Gzband#mokhatb♥

تُ کِ فَهمیدِه بودی👀 دآرَم وآبَستِه میشَم😻 دُنیآم چِ تآریک میشِه☻ چِشآت کِ بَستِه میشَن😌 تُ کِ فَهمیدِه بودی🙄 دآرَم وآبَستِه میشَم💕 رَفتی امآ مَن اَز تُ😔 فِکر نَکُن خَستِه میشَم🙃👐 #Gzband#mokhatb♥

۲۴ بهمن 1396
4K
دیگِع طآقَت نَدآرَم🙇 هیشکیو بآوَر نَدآرَم👐 #putak#mokhatb

دیگِع طآقَت نَدآرَم🙇 هیشکیو بآوَر نَدآرَم👐 #putak#mokhatb

۲۳ بهمن 1396
4K
عزین ب بعد ترجیح میدم فقط بخندم تا بخوام برا هرکسی(...) توضیح بدم چمع🤗

عزین ب بعد ترجیح میدم فقط بخندم تا بخوام برا هرکسی(...) توضیح بدم چمع🤗

۲۳ بهمن 1396
3K
میشه ینی؟😻😻😻😹😹😹

میشه ینی؟😻😻😻😹😹😹

۲۳ بهمن 1396
4K
بِ سَرَم زَدِع بِکَّنَم اَز تُ👐 بِزَنَم زیرِ هَر چی کِ هستُ👣 نمیخآم جُِلو رآهِ تُ سَد شَم☔🌊 بیخیآل بِزآ آدَمِ بَد شَم👽👿

بِ سَرَم زَدِع بِکَّنَم اَز تُ👐 بِزَنَم زیرِ هَر چی کِ هستُ👣 نمیخآم جُِلو رآهِ تُ سَد شَم☔🌊 بیخیآل بِزآ آدَمِ بَد شَم👽👿

۲۲ بهمن 1396
3K
خُوشبَختیت آرِزومِ🙃♥

خُوشبَختیت آرِزومِ🙃♥

۲۲ بهمن 1396
3K
۶ بهمن 1396
7K
وَلیع یآدِتون بآشِع بآ هَر کُدومِتون خوب بودَم یِع دآستآنی دَرآوُردین😹👐

وَلیع یآدِتون بآشِع بآ هَر کُدومِتون خوب بودَم یِع دآستآنی دَرآوُردین😹👐

۳ بهمن 1396
6K
تَنهآ جآیی کِ مَن خُودِع وآقِعیمم... کِنآرِ

تَنهآ جآیی کِ مَن خُودِع وآقِعیمم... کِنآرِ "طُ"عه👀💕

۲ بهمن 1396
6K
من عادمیم ک همع چیو میریزم تو خودم🙄😌🖖 ادعا نکن ک منو میشناسی🤗😹💋

من عادمیم ک همع چیو میریزم تو خودم🙄😌🖖 ادعا نکن ک منو میشناسی🤗😹💋

۲۸ دی 1396
2K
اگع

اگع "طُ" نبودی معلوم نیس تاحالا چن بار پریدع بودم🙏👀💕

۲۸ دی 1396
2K
بدونع

بدونع "طُ" فردایی نیس=]♡

۲۸ دی 1396
2K