بختیاری😊✌

بختیاری😊✌

۹ مرداد 1397
11K
تا اومدم به خودم بیام دیدم تیغ ریش تراشی تو دستم جلو آینه ایستادم دارم ریشو سیبلمو میزنم خیلی زود بزرگ شدم کاش یه آرزوی دیگه کرده بودم

تا اومدم به خودم بیام دیدم تیغ ریش تراشی تو دستم جلو آینه ایستادم دارم ریشو سیبلمو میزنم خیلی زود بزرگ شدم کاش یه آرزوی دیگه کرده بودم

۳۰ تیر 1397
19K
⚛!🛐

⚛!🛐

۲۷ تیر 1397
18K
50%مردم کشورم میخوان منو بکوشن ههه فکر کردن من همین الآنم دارم زندگی میکنم. ⚛!
عکس بلند

50%مردم کشورم میخوان منو بکوشن ههه فکر کردن من همین الآنم دارم زندگی میکنم. ⚛!

۲۱ تیر 1397
22K
♔🌙 ♔ ⚛!

♔🌙 ♔ ⚛!

۲۱ تیر 1397
23K