گفتا تو از کجایی که آشفته می نمایی... گفتم منم غریبی از شهرآشنایی...

گفتا تو از کجایی که آشفته می نمایی... گفتم منم غریبی از شهرآشنایی...

۱۱ ساعت پیش
813