توُ یه رویآ دآری💞 - بآید اَزش مرآقبت کنی:)♡ 🌙 #baekhyun

توُ یه رویآ دآری💞 - بآید اَزش مرآقبت کنی:)♡ 🌙 #baekhyun

۱ روز پیش
10K
مَن هَنوز بالهای خودَمو دارم-وَلی دیگِه برای تو پَرواز نمیکنم:)♡ #baekhyun

مَن هَنوز بالهای خودَمو دارم-وَلی دیگِه برای تو پَرواز نمیکنم:)♡ #baekhyun

۱ روز پیش
9K
تُولدت مبارک مَن -.- 🍃 🎂 🎈 #baekhyun

تُولدت مبارک مَن -.- 🍃 🎂 🎈 #baekhyun

۴ روز پیش
27K
•-• ♡ babe boy ! 🍃

•-• ♡ babe boy ! 🍃

۵ روز پیش
22K
برنآمه هآتو بِه هیچکس نگو🌊 نزار عَن شدنتو ببینن😹 #baekhyun

برنآمه هآتو بِه هیچکس نگو🌊 نزار عَن شدنتو ببینن😹 #baekhyun

۷ روز پیش
9K
دنیآ مآل پولدآرآس .. 💧 مآ اومَدیم یه موز بردآریم بریم -.- 💜 #baekhyun

دنیآ مآل پولدآرآس .. 💧 مآ اومَدیم یه موز بردآریم بریم -.- 💜 #baekhyun

۱ هفته پیش
7K
нαρρу уσυя ∂αу ввн 🍃

нαρρу уσυя ∂αу ввн 🍃

۲ هفته پیش
25K
ѕσ,ωнσ cαяє?! ✨

ѕσ,ωнσ cαяє?! ✨

۲ هفته پیش
6K
برآی مَریضی که بَستری هَست گُل نبَرید 💐 شآیَد دوُروبرش شلوُغ بآشه نتونع بِکِشه :| ☘ #baekhyun

برآی مَریضی که بَستری هَست گُل نبَرید 💐 شآیَد دوُروبرش شلوُغ بآشه نتونع بِکِشه :| ☘ #baekhyun

۲ هفته پیش
21K
>~< 🐾

>~< 🐾

۲ هفته پیش
11K
\\ حَتی نبودَنِتم بهتر اَز بودن آدمآی دیگَس 🍃

\\ حَتی نبودَنِتم بهتر اَز بودن آدمآی دیگَس 🍃

۲ هفته پیش
10K
[ خِیلیا رو میشِه دوست دآشت 💕 اما فَقط میشه عاشِق یه نفر شد... ] -

[ خِیلیا رو میشِه دوست دآشت 💕 اما فَقط میشه عاشِق یه نفر شد... ] -

۲ هفته پیش
10K
ʏᴏᴜ sʜɪɴᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs✨

ʏᴏᴜ sʜɪɴᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs✨

۳ هفته پیش
13K
ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴠᴇʀ ᴋɴᴏᴡ 🍃

ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴠᴇʀ ᴋɴᴏᴡ 🍃

۳ هفته پیش
12K
تا جآ دآشت اشتبآه رَفتیم🐾 #baekhyun

تا جآ دآشت اشتبآه رَفتیم🐾 #baekhyun

۴ هفته پیش
21K
ᴄᴜᴛᴇ ɪs ᴏᴜʀ ᴄᴏᴠᴇʀ 🐥

ᴄᴜᴛᴇ ɪs ᴏᴜʀ ᴄᴏᴠᴇʀ 🐥

۴ هفته پیش
11K
با آدَم خُوشگِل و پوُلدار وآرد رابِطه نَشید💛 بِذارید مَن وارِدش بشَم😐 #baekhyun

با آدَم خُوشگِل و پوُلدار وآرد رابِطه نَشید💛 بِذارید مَن وارِدش بشَم😐 #baekhyun

۴ هفته پیش
15K
توُ نبآشی 🍃🌙 دوستآت هستن 😐😹🔪 #baekhyun

توُ نبآشی 🍃🌙 دوستآت هستن 😐😹🔪 #baekhyun

۴ هفته پیش
12K
وَقتی دروُغ میگی💋🔪 حَداقل یِجآ بِنویس یآدِت نَره😹📱 #baekhyun

وَقتی دروُغ میگی💋🔪 حَداقل یِجآ بِنویس یآدِت نَره😹📱 #baekhyun

۲۸ فروردین 1398
15K
دآد زَدیم نَفَهمیدَن 🍃 🌙 توُ میخآی عَز چِشمآت بِخوُنَن ? 👀 😹 #baekhyun

دآد زَدیم نَفَهمیدَن 🍃 🌙 توُ میخآی عَز چِشمآت بِخوُنَن ? 👀 😹 #baekhyun

۲۸ فروردین 1398
40K