M.IRANZAMIN061

*تنهاهستم*
(تقدیم به فراموش شدها.فراموشکارهاراهرگزنمی بخشند)
تنهاهستم...ازشب تنهاتر
تنهاهستم...بی موقعه
امیدی ندارم وقت تنگه.
دردلم آروزهای تمام نشدنی.
رفتندیکی یکی.
رفتند رهاکردنند.
بی وفاها...بی خبرها.
درونم میسوزدوجگرم آرزده میشود.
قلبم راسوزاند.
به جانم آسیب زدند.
کارفرها...
بی ایمان ها...
بنده های که ازخدایشان نمیترسند.
به جای جاده روی من پاگذاشتند.
درازای پول من رو فروختند.
به پیش کی برم.
چه چیزی بگم.
چه کسی به جای من گریه میکند.
**تنهایی فقط مخصوص خداونداست
درحدمن نیست**

۵ اردیبهشت 1396
11K
۵ اردیبهشت 1396
11K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
11K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
10K
۵ اردیبهشت 1396
9K
۵ اردیبهشت 1396
9K
۵ اردیبهشت 1396
9K
۵ اردیبهشت 1396
9K
۵ اردیبهشت 1396
9K
۵ اردیبهشت 1396
2K
۵ اردیبهشت 1396
2K
۵ اردیبهشت 1396
2K
۵ اردیبهشت 1396
2K
۵ اردیبهشت 1396
2K