M.e.h.d.i.3.z.a.r

ℳ£みのɨ 💫 ✌
80101 👼 🎂
Łムɦɨʝムŋ 🌎 🗼
ムŁσŋ£ 💔 💦
ムЯcみɨイ£cイ 📚 📐
みɨρ ɦσρ 🎵 🎧
Šみムყ£ 🎤 🔫
ƑσσイცムŁ ⚽ ❣
イムʝɨ 💙 👑
ÇЯ7 🔥 🌠
4:20 👻 🍀

بَعّضّیٌآّمّـ عَـ مَغّزٓ فَلَجَنّـ وَلّیـٰ عَـ کَمَرّ بِعّـ پّآٰعٓیّنّـ فَعّآٰلّـیـَّتِِعٓـ گُسَتٓرّدِعٰٓـ دّآٰرَنًـ :/

بَعّضّیٌآّمّـ عَـ مَغّزٓ فَلَجَنّـ وَلّیـٰ عَـ کَمَرّ بِعّـ پّآٰعٓیّنّـ فَعّآٰلّـیـَّتِِعٓـ گُسَتٓرّدِعٰٓـ دّآٰرَنًـ :/

۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
2K
کاشـ زندگیـ رو میشد برد عقبـ :'(

کاشـ زندگیـ رو میشد برد عقبـ :'(

۲ هفته پیش
11K
#کوعـ_نوردیـ :)

#کوعـ_نوردیـ :)

۲ هفته پیش
5K
http://instagraph.ir/harfeto/278775382 مرصیتونم رفقاع :)

http://instagraph.ir/harfet... مرصیتونم رفقاع :)

۲ هفته پیش
3K
http://instagraph.ir/quiz/2595588 شرکت کردین کامنت بزارین مرصیتونم :)

http://instagraph.ir/quiz/2... شرکت کردین کامنت بزارین مرصیتونم :)

۳ هفته پیش
10K
سَگّـ عـّآٰفَرٔیّـدِعّـ شُـدِعـْ تّـآْ بِعـٔ مـّآٰ وَفـّآٰدٔآٰرْیـْ یـّآٰدّ بِدِعـْ اَمـّآٰ فَـقَطّ دٔآٰگـْیّـ اِسّـتْآٰیّلـْ یّـآٰدٔ گـِرِفٓتْـیٓمـْ :/

سَگّـ عـّآٰفَرٔیّـدِعّـ شُـدِعـْ تّـآْ بِعـٔ مـّآٰ وَفـّآٰدٔآٰرْیـْ یـّآٰدّ بِدِعـْ اَمـّآٰ فَـقَطّ دٔآٰگـْیّـ اِسّـتْآٰیّلـْ یّـآٰدٔ گـِرِفٓتْـیٓمـْ :/

۴ هفته پیش
11K
بَضـّیّآْمـٔ قـَرّآٰرٔ بـٓوْدّ یِـعـٔ بـُؤسِعـّ کُوْچـّوْلـّؤ بـّآْشَنـٔ قَضـّیِعـْ بـْیّخـٔ پِـیّدٔآٰعـٓ کـَرّدِشـٔ بـَعـٔ دُنْیـّآْعـٔ اُوّمـَدَنـٔ :/

بَضـّیّآْمـٔ قـَرّآٰرٔ بـٓوْدّ یِـعـٔ بـُؤسِعـّ کُوْچـّوْلـّؤ بـّآْشَنـٔ قَضـّیِعـْ بـْیّخـٔ پِـیّدٔآٰعـٓ کـَرّدِشـٔ بـَعـٔ دُنْیـّآْعـٔ اُوّمـَدَنـٔ :/

۴ هفته پیش
9K
بـِعـٔ بَضّـیّآٰمـْ بـْآٰسّـ گـُفٓتٔـ : قـَبْلّعـْ اِظـّهٓآٰرِعـْ عـِشٓقـٔ خُـوّدٔ اِرٔضـّآٰعٔیـّ کُنـّ شـٔآٰیَدّ بَـرّطَرَفـّ شـُدِشـٔ :/ #me

بـِعـٔ بَضّـیّآٰمـْ بـْآٰسّـ گـُفٓتٔـ : قـَبْلّعـْ اِظـّهٓآٰرِعـْ عـِشٓقـٔ خُـوّدٔ اِرٔضـّآٰعٔیـّ کُنـّ شـٔآٰیَدّ بَـرّطَرَفـّ شـُدِشـٔ :/ #me

۴ هفته پیش
8K
اَزّ عِشْقّـ چْیـّ مّیْدُوّنْیّـ مَشْتّیْـ ...!!! صِدّآْیِعّـ جْیّغـّوْ سِکّسِعّـ وَحْشّیْـ ...!!! یّـآْ دُوْسِتـّ دّآْرَمّآْیِعّـ کَشّکْیـّ ...!!! عِشّقِعـّ تـُوْ رّوْ نِمّیْدُوّنَمـْ وَلّیـْ وّآْسِعـّ مَنّـ پَشّمـْ نّیـْ ...!!! چُوْنـّ فـّآْزَمّـ مِثّلِعـْ تُـوّ لَشـْ نّیـْ ...!!! #R❤

اَزّ عِشْقّـ چْیـّ مّیْدُوّنْیّـ مَشْتّیْـ ...!!! صِدّآْیِعّـ جْیّغـّوْ سِکّسِعّـ وَحْشّیْـ ...!!! یّـآْ دُوْسِتـّ دّآْرَمّآْیِعّـ کَشّکْیـّ ...!!! عِشّقِعـّ تـُوْ رّوْ نِمّیْدُوّنَمـْ وَلّیـْ وّآْسِعـّ مَنّـ پَشّمـْ نّیـْ ...!!! چُوْنـّ فـّآْزَمّـ مِثّلِعـْ تُـوّ لَشـْ نّیـْ ...!!! #R❤

۲۸ آبان 1397
20K
زِنْدِگْیّـ دَمِتـّ گَرْمّـ ...!!! خُوْبّـ گّآْیّیّدْیّـ ...!!! دّیْگِعْـ تَمُوّمِشْـ کُنّـ ::/

زِنْدِگْیّـ دَمِتـّ گَرْمّـ ...!!! خُوْبّـ گّآْیّیّدْیّـ ...!!! دّیْگِعْـ تَمُوّمِشْـ کُنّـ ::/

۲۶ آبان 1397
11K
حـّآْجّیـْ زِنّـدِگّیـْ نـَکُنّـ مـَنـّ کَـرّدَمّـ حّـآْلـّ نـَدّآْدّ ::/

حـّآْجّیـْ زِنّـدِگّیـْ نـَکُنّـ مـَنـّ کَـرّدَمّـ حّـآْلـّ نـَدّآْدّ ::/

۹ آبان 1397
30K
بِـعـّ هـَرْ اُسّـکُلْیـّ کـِعـّ دُوْ خَـطّ مّیـْخَنّدْیّـ پَـنّجـّ صَفْـحِعـْ بّـآْسـْ بِـرّیـْنّیـْ بـِشـّ تّـآْ تـَعّآْدُلـّ بَـرْقَـرّآْرّ شـِعـّ ::/

بِـعـّ هـَرْ اُسّـکُلْیـّ کـِعـّ دُوْ خَـطّ مّیـْخَنّدْیّـ پَـنّجـّ صَفْـحِعـْ بّـآْسـْ بِـرّیـْنّیـْ بـِشـّ تّـآْ تـَعّآْدُلـّ بَـرْقَـرّآْرّ شـِعـّ ::/

۸ آبان 1397
22K
حـّآْجّیـْ مـّآْعـّ دّیْـگِعـْ بـِگّآْعْـ نـِمّیْرّیـْمّـ رَسّـمَآً سـُکّوْنَتـّ دّآْرّیْـمـّ تـُوّشْـ ::/

حـّآْجّیـْ مـّآْعـّ دّیْـگِعـْ بـِگّآْعْـ نـِمّیْرّیـْمّـ رَسّـمَآً سـُکّوْنَتـّ دّآْرّیْـمـّ تـُوّشْـ ::/

۵ آبان 1397
18K
مّیْخّوْآّمـْ یٍعـّْ مُسّتَنَدّ بِسّآْزَمّـ آَزْ زِنْدِگّیْمـّ آِسّمِشُوّ بِزْآّرَمـْ •• رْآّزِعّْـ بِـگْآٍْعـً ••

مّیْخّوْآّمـْ یٍعـّْ مُسّتَنَدّ بِسّآْزَمّـ آَزْ زِنْدِگّیْمـّ آِسّمِشُوّ بِزْآّرَمـْ •• رْآّزِعّْـ بِـگْآٍْعـً ••

۳ آبان 1397
32K
مْـآعـْ عـُوْمَدْیـّمـْ زِنْـدِگّیـمّوْنُـوْ بـُکُنّیْمْـ نَـگْو قَـبْلِعـّ مـْآعـْ اُوْنَـمـْ ایْـنْـ بَـرّنْآمـِعْـ رُوْ دآّشـْتِعْـ :/

مْـآعـْ عـُوْمَدْیـّمـْ زِنْـدِگّیـمّوْنُـوْ بـُکُنّیْمْـ نَـگْو قَـبْلِعـّ مـْآعـْ اُوْنَـمـْ ایْـنْـ بَـرّنْآمـِعْـ رُوْ دآّشـْتِعْـ :/

۱۳ مهر 1397
22K
زِنـْدِگـْیِعـْ مَـنَمْ اُفْتـاّدِعـ تـُوّ کَهْـکِشاّنِـعـْ راّهِـ کّیـْریـْ :/

زِنـْدِگـْیِعـْ مَـنَمْ اُفْتـاّدِعـ تـُوّ کَهْـکِشاّنِـعـْ راّهِـ کّیـْریـْ :/

۵ مهر 1397
37K
اسکار دردناک ترین حس میرسه ب اینکه دو روز نباشیو هیچ کس متوجه بودنت نشه :(

اسکار دردناک ترین حس میرسه ب اینکه دو روز نباشیو هیچ کس متوجه بودنت نشه :(

۲۹ شهریور 1397
31K
ب چشمانت بیاموز هرکس ارزش دیدن ندارد...!!

ب چشمانت بیاموز هرکس ارزش دیدن ندارد...!!

۶ شهریور 1397
36K
ی روز خوب با رفقا😇😉💜

ی روز خوب با رفقا😇😉💜

۳۱ مرداد 1397
31K