همیشه تولد ادما روز تولد شون نیست گاهی حذف بعضی ادم ها از زندگیت یه تولد دوباره برای روحته که احساس سبکی میکنی یه تولد برای مغزته که انگار داری عاقل میشی :)

همیشه تولد ادما روز تولد شون نیست گاهی حذف بعضی ادم ها از زندگیت یه تولد دوباره برای روحته که احساس سبکی میکنی یه تولد برای مغزته که انگار داری عاقل میشی :)

۲ هفته پیش
1K
😐بلی😎😎😎😎

😐بلی😎😎😎😎

۴ هفته پیش
4K