میناشونشم

MINAMOHAMMAD

گر دو صد منزل فراق افتد میان ما و دوست
همچنانش در میان جان شیرین منزل است

بیشتر  بیشتر