||همزادِع مََمََــدجَوآادم||

Mana-pikshen

○|مَنٓ بآ کُلِ دُنیآ لَجَم فَقَد بآ چِشٓمآشٓ رِفآقَتٓ دارَم
@mamad.javad
کُص گُفتِناشم قشنگعَ^^/
آهاے پصرایے ڪع تو مجآزے دخدرین :[
ایشآلا بہ حق پنج تن حآملہ بشی
-شیطانم ولی فرشته ها بام میپلکن
#- پسَرا جندهـ پسَند شُدَن... !! + تۅ چـرا جندهـ شُدی بیبۍ :/
✦‍غَݪٰبَمعٔ‍ سَردِشُدِعٔ‍ بِهِش‍ِٰ ݩِمیشِع‍ دَصٺ‍ِٰٔ ‍زَدٰٖ=|^
بیـچارع کسی کع مخاطبش تویی:|
#-آهای دُختَرع=^_^
=#اونی کِ عَز طُ میکُنِع پآسدآری♥ _^°
#—یِ روزی طُ رُ میکُنِع بآ دُستِش ݐآسڪاری^_~
#+شآیَد این رابِطِع بِشِع مآسمآلی°_°
∞#وَلی آخَرش این طُ یی کِ شُدی دَس مآلی^_°
فــٌإٌّٓکْٕٓـــٌإٌّٓکْٕٓـــٌإٌّٓکْٕٓــ
#مَنَم کِ بآ نَدآری هَمهِ غَمِتو میخَرم^^
بآ اُون خَندِه هآےِ اَلَڪیُو فِیڪ قُلآبیت"
شاكيا زيادنُ قاضيا صَميمى
"تابِع قَوانینَم وَلی نَ‌ جُمهوریع‌اِسلامي


مثلآ دلم میخوآد بوست کنم خؤ جآ رژم بمونع #ایلینم❤💋

مثلآ دلم میخوآد بوست کنم خؤ جآ رژم بمونع #ایلینم❤💋

۲ هفته پیش
6K
رفیق مرسے ڪع هسدے... #الی #مهشید #ترے ^^//لَعنت بِع چشآت کِع خاطِرع زندگیمو رَقم میزَنن ♡🌴💰

رفیق مرسے ڪع هسدے... #الی #مهشید #ترے ^^//لَعنت بِع چشآت کِع خاطِرع زندگیمو رَقم میزَنن ♡🌴💰

۱۸ آذر 1396
10K
۱۲ آذر 1396
8K
۱۲ آذر 1396
8K
۱۲ آذر 1396
8K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K
۱۲ آذر 1396
7K