Mis.SOGAND

Mis.SOGAND

واسهـ دل کندن از فضای مجـــازے بـاید یه دلخوشے تو دنیاے واقعی کنــارت بـاشهـ